Nama Yazılı Pay Senedi

Nama Yazılı Pay Senedi Anonim Şirketler genellikle Nama yazılı pay senetlerini tercih ederler. Bunun nedeni hamiline yazılı pay senetlerini bastırmak için şirket paylarının tamamının ödenmesinin gerekmesidir. Bu da onları nama yazılı pay senedine yönlendirir. Ayrıca Nama yazılı pay senedi sahteciliğe karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Çünkü pay senedinin [...]

A.Ş.’lerde Vergi Avantajı sağlayan Paysenedi ve basımı eğitimi

A.Ş. lerde Vergi Avantajı sağlayan hashtag#Paysenedi ve Basımı Eğitimi AEK Pay Senedi olarak verdiğimiz "A.Ş. lerde Vergi Avantajı sağlayan  #Paysenedi ve basımı eğitimi'' için  #Weconnectturkey organizasyonu ve mekan sponsor #DigidYönetim ve Bilişim sistemleri A.Ş. e değerli destekleri ve #Kadın Girişimcilere faydalı katkıları için teşekkür ediyoruz. WEConnect International Digid [...]

Pay Senetlerinin (Hisse Senetlerinin) Devrinde Fatura Düzenleme Zorunluluğu

Pay Senetlerinin (Hisse Senetlerinin) Devrinde Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4-g) hükmü uyarınca pay senedi (hisse senedi) teslimleri KDV’den müstesnadır. Bu nedenle, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları için pay senedi çıkarılmışsa, bunlar aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse [...]

Hisse Senetlerinin Edinme Tarihi Hakkında (İktisap Tarihi)

Hisse Senetlerinin Edinme Tarihi Hakkında (İktisap Tarihi) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80’inci Maddesi Kapsamında Pay Senetlerinin (Hisse Senetlerinin) İktisap (Edinme) Tarihi Hakkında İktisap tairhi ile ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gerçek kişi olan anonim şirket pay sahibinin herhangi bir senede [...]

Limited Şirketin Avantajları Ve Dezavantajları

Limited Şirketin Avantajları Ve Dezavantajları Anonim şirketin kuruluşunda asgarî sermaye tutarının en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi gerekir iken, limited şirketin tercih edilmesi halinde avantajları arasında asgari sermaye tutarının en az dörtte birini ödemek gerekmez, taahhüt edilen sermaye iki yıl içerisinde rahatlıkla ödenebilir. Ayrıca, limited şirket kuruluşu için [...]

Limited Şirket Tarafından Pay Senedi Çıkarılması

Limited Şirket Tarafından Pay Senedi Çıkarılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) limited şirketlere, pay senedi çıkarma konusunda seçimlik iki hak bahşetmiş, dileyen limited şirketlere, ETK’da olduğu üzere ispat aracı şeklinde pay senedi çıkarma, dileyen limited şirketlere de nama yazılı pay senedi bastırma imkanı tanımıştır. Dolayısıyla, limited şirketler tarafından, [...]

Yazıcıdan Çıkarılan Pay (Hisse) Senedi Geçerli midir?

Yazıcıdan Çıkarılan Pay Senedi (Hisse Senedi) Geçerli midir? Sağladığı vergi avantajları nedeniyle, anonim şirkette pay senedi (eski yasadaki tabiriyle hisse senedi) çıkarılması ayrı bir öneme sahiptir. İlgili vergi kanunları ile getirilen istisnalardan faydalanmak için, pay senedinin yasal koşullara uygun bir şekilde çıkarılması gerekir. Bu hususta dikkate alınacak yasa [...]

İlmühaber Hakkında Faydalı Bilgiler

ilmühaber Hakkında Faydalı Bilgiler Ülkemiz uygulamasında pay senedi (eski adıyla “hisse senedi”) yerine ilmühaber bastırılmasına sıklıkla müracaat edilmektedir. Çünkü, 232 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde “geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı [...]

Kupür Nedir?

Kupür Nedir Türk Dil Kurumu Kupür kavramını; Para, tahvil ve hisse senetlerinin, üzerlerinde yazılı değere göre, her birimine verilen isim olarak tanımlamaktadır. Bir kupür bir veya daha fazla payın biraraya gelerek oluşturduğu bir demettir. Bu demet yani kupür 10 payda olabir, 10.000 pay da olabilir. Bu konudaki kararı [...]

Pay Defteri

Pay Defteri Pay defteri; anonim şirketlerde pay sahiplerinin, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde şirket ortaklarının kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. 4.02.2011 gün ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda 27.06.2012 gün ve 28339 [...]

Hisse Devri

Hisse Devri LİMİTED ŞİRKETLERDE; Limited şirkette ortağın/ortakların payının/paylarının devri, ortakların alacağı karar ve hisse devrini konu alan sözleşmenin düzenlenmesi ve sözleşmenin noterce onaylanmasıyla gerçekleşmektedir. Sözleşmenin düzenlenmesinin akabinde ortaklık tarafından pay devri sözleşmesi ve alınan karar, yerel ticaret sicil müdürlüğünde tescil edilmeli ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmalıdır. Limited şirketlerde, [...]

Bir Payın Nominal Değeri Nedir?

Bir Payın Nominal Değeri Nedir? Türk Dil Kurumu nominal değer kavramını “hisse senedi, tahvil vb. Için üzerinde belirtilmiş değer” şeklinde tanımlamaktadır. Nominal değer itibari değer olarak da kullanılmaktadır. Şirketlerde nominal değer genellikle 1 TL olarak belirlenmektedir. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Hissedarlara sermaye dağılımının kolaylaştırılması için daha çok 1,2,4 gibi [...]

Nama Yazılı Hisse Senedi Ayrıntıları

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?   Nama Yazılı Pay Senedi Nedir? Nama yazılı hisse senedi günümüzde Anonim Şirketler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Şirket paylarının tamamen ödenmemiş olması zaten bu şirkete hamiline hisse senedi çıkarma hakkı vermediği için şirket zorunlu olarak Nama yazlı hisse senedi bastırmaktadır. Diğer taraftan [...]

Pay Senedi Ayrıntıları

Pay Senedi Ayrıntıları Pay Senedi Nedir? Hisse senedi (pay senedi), bir şirketin ortaklarının adeta kimlik kartıdır.Diğer bir değişle ortaklık belgesidir. şirket sermayesi içindeki pay sayısını ve Türk Lirası nominal değerini gösteren senettir. Pay senetlerinin iki çeşidi vardır. Nama Hamiline yazılı Nama yazılı pay senetleri ile Hamiline yazılı pay senetleri [...]

Sermaye Artırımı

Sermaye Artırımı Sermaye artırımı şirketin bilançosunda gözüken sermayesinin belirli bir miktar artırılmasını ifade eder. Bu işlem, zorunlu nedenlerle yapılabileceği gibi isteğe bağlı sebeplerden dolayı da yapılabilir. Sermaye artırımının temelinde şirketlerin yeni sermaye yaratma isteği yatar ve şirketin bu sermayeyle yapabileceği olası yatırımlarda sermaye artırımının hedefleri arasındadır. Ancak, eğer [...]

Pay Senedi Çıkarmanın Vergi Avantajları

Pay Senedi Çikarmanıin Vergisel Avantajları Kurumlar Vergisinde Durum vergi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların [...]

Hisse Senedi İle İlgili Bilgiler

Hisse Senedi İle İlgili Bilgiler Hisse Senedi Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde hisse senetlerini ve bunların devrini aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. Hisse Senetleri T.T.K.Madde 409 – Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça hisse senetlerinin nama yazılı olması lazımdır. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar [...]

Hisse Senedi Bastirmamakla Neler Kaybettiğinizin Farkinda Misiniz?

Hisse Senedi Bastirmamakla Neler Kaybettiğinizin Farkinda Misiniz? Hisse Senedi (Pay Senedi) bastıran A.Ş 'ler, Gelir Vergisi  ve KDV  konusunda tarif edilemez avantajlar sağlamaktadır. Pay senedinin  edinme tarihinde itibaren 2 yıl sonra devir edilmesi halinde elde edilen kazanç, Gelir Vergisine ve KDV'ye tabi olmuyor. Çok sıradan gibi görünen bu işlemin [...]

6102 Sayılı Yasaya Göre Hisse Senedi Ön Hazırlık ve Basımı

6102 Sayılı Yasaya Göre Hisse Senedi Ön Hazırlık ve Basımı Bu yazının amacı, sizi hisse senedi basımı ile ilgili olarak "VARLIĞIMIZDAN HABERDAR ETMEK" ve dilediğiniz zaman, "Hisse Senedi HAZIRLANIŞI / BASIMI KONUSUNDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ" gibi iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu belirtmektir. Her türlü faaliyet izni olan AEK Pay Senedi Basım Merkezi, [...]

Limited’ten Anonim’e Dönüşen Şirket Ortağı VERGİ/SGK Dahil Borçlardan Sorumlu Değil

Limited'ten Anonim'e Dönüşen Şirket Ortağı VERGİ/SGK Dahil Borçlardan Sorumlu Değil Şirket ortaği vergi sgk konusunda avantaj yaşıyor. Limited şirket önce “Tür değişikliğine” giderek A.Ş. oluyor sonrasında yapılan Devir işlemleri vergi ve harca tabi olmuyor. Devir işleminin Noter’den yapılma zorunluluğu da yok. Hisse Devri için Hisse Senedi bastırılması gerekiyor, [...]

Mersis Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Nedir Ne Değildir?

Mersis Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Nedir Ne Değildir? Mersis ticaret sicil kayıtlarının ve tescil/ilan edilmesi gereken bilgilerin depolandığı bir sistemdir.Bu sistemde tüm bilgiler elektronik ortamda saklanır.Kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda yararlanması planlanan bu sistemde işletmelere 16 haneli bir mersis numarası verilmektedir. Merkezi kayıt sistemi ile şirketlerin kuruluşları [...]

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü Şirket sermayesine karşılık gelen payların hamiline yazılı olduğu anonim şirketlerde, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır (TTK, m.486/f.2) Anılan sürenin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihtir. Hamiline [...]

Hisse Senedi Bastırılması

Hisse Senedi Bastırılması Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin [...]