Hisse Senetlerinin Edinme Tarihi Hakkında (İktisap Tarihi)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80’inci Maddesi Kapsamında Pay Senetlerinin (Hisse Senetlerinin) İktisap (Edinme) Tarihi Hakkında

İktisap tairhi ile ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gerçek kişi olan anonim şirket pay sahibinin herhangi bir senede bağlanmamış olan paylarını devretmesinden dolayı elde edeceği kazançlar değer artış kazancı kapsamında vergiye tabiyken, aynı payların senede bağlanmış ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması halinde, senede bağlanmış bu payların devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi olmamaktadır.

Pay senetlerinin en az 2 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılması halinde doğan değer artış kazancının vergilendirilmeyecek olması, pay senedinin iktisap tarihinin bilinmesini önemli kılmaktadır. Bu nedenle, pay (hisse) senedi devri yapanların vergisel yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri açısından, pay senetlerinin iktisap tarihini izlemeleri gerekmektedir.

Genel olarak, hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 14/02/2018 tarihli, 62030549-120[Mük.80-2017/386]-154561 sayılı ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 28/02/2017 tarihli, 38418978-120[Mük80-16/14]-63676 sayılı Özelgelerinde, anonim şirketin gerçek kişi ortağının sahip olduğu pay (hisse) senetlerinin devrinin (satışının) değer artış kazancı kapsamı dışında değerlendirilmesinin tespitinde, iktisap tarihi olarak ortağın pay (hisse) senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu tarihini esas alınması gerektiği, tasarruf hakkına sahip olunan tarihin ise “pay (hisse) senetlerinin bastırıldığı tarih” olduğu belirtilmektedir.

Dolayısıyla, anonim şirketin pay senetlerini devredecek olan gerçek kişi ortakların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesi kapsamındaki istisnadan faydalanabilmesi için, pay senetlerini bastırıldığı tarihten itibaren en az 2 yıl (730 gün) süreyle elde tutmaları gerekmektedir.

Anonim şirketin tüzel kişi ortaklarının durumu ise gerçek kişi ortaklarınkinden farklıdır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin (1-e) bendi uyarınca, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları, ister senede bağlanmamış olsun isterse de pay senedi çıkarılmış olsun, aktife alındıkları tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde elden çıkarılırlarsa bunlardan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisine tabi olurken, aktife girdiği tarihten itibaren iki tam yıl geçtikten sonra satılmaları durumunda bunlardan elde edilen kazancın %75’lik bölümü kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Dolayısıyla, anonim şirket paylarının senede bağlanmış olup olmaması, kurumlar vergisi yönünden önemli bir avantaj sağlamamaktadır.

Bununla birlikte, anonim şirketin tüzel kişi ortakları açısından da, anılan özelgeler kapsamında, pay senetlerinin iktisap tarihi olarak tüzel kişi ortağın pay (hisse) senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu tarihin, bir diğer ifadeyle “pay (hisse) senetlerinin bastırıldığı tarih”in esas alınması gerektiği düşünülmektedir.

Hisse Senetlerinin Edinme Tarihi Hakkında (İktisap Tarihi)