Limited Şirketin Avantajları Ve Dezavantajları

Anonim şirketin kuruluşunda asgarî sermaye tutarının en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi gerekir iken, limited şirketin tercih edilmesi halinde avantajları arasında asgari sermaye tutarının en az dörtte birini ödemek gerekmez, taahhüt edilen sermaye iki yıl içerisinde rahatlıkla ödenebilir. Ayrıca, limited şirket kuruluşu için önce notere sonra bankaya gitme, oradan ticaret siciline uğrama ve şirketi tescil ettirdikten sonra da defterleri notere götürüp tasdik ettirme devri sona ermiş olup, limited şirket kurmak isteyen kurucular, ticaret sicili müdürlüklerine uğrayıp şirketin kuruluşunu tek noktadan, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yapabilmektedir. Limited şirketin kuruluşu ve sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine tabi değil iken, bazı anonim şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri için izin alınması gerekir.

Avantajları Dezavantajları

Limited şirket ortaklarının genel kurul toplantısı yapmadan sirküler tipi karar almaları da mümkündür. Limited şirketler Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge hazırlamak, tescil ve ilan ettirmekle de yükümlü değillerdir. Diğer yandan, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilir iken, limited şirket müdürleri, şirket sözleşmesine konulacak hüküm ya da genel kurul kararıyla 10-15 yıl ya da daha uzun bir süreyle görev yapmak üzere seçilebilirler. Limited şirketler, sözleşmeli avukat bulundurmakla da yükümlü değildir. Ayrıca, bağımsız denetim kapsamına giren sınırlı sayıda limited şirket hariç tutulursa, limited şirketler için herhangi bir denetim zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Pay Senetleri (Hisse) Bakımından

Buna karşılık, anonim şirketin payları için pay senedi çıkarılmış ve bu senetlerin en az iki yıl süreyle elde tutulmuş olması halinde, senede bağlı bu payların devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi tutulmamakta iken, limited şirkette nama yazılı pay senedi çıkarılmış olsa dahi bu senedin devri kabul görmemekte, dolayısıyla anonim şirketlere tanınan vergisel avantajdan limited şirketin gerçek kişi ortakları faydalanamamaktadır. Çıkarmış olduğu pay senetleri devre konu olmadığından, limited şirket ortakları KDV istisnasından da yararlanamamaktadır. Ayrıca, 6183 sayılı Kanun uyarınca limited şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen kamu alacakları, ortaklardan, ortaklık payı oranında istenebilir.Oysa, anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklarının kamu alacaklarından dolayı sorumlulukları bulunmamaktadır.

Bu dezavantajlarına rağmen, yukarıda sayılan avantajların ve diğerlerinin daha baskın olduğu anlaşılmaktadır ki, ülkemizde ticaret şirketlerinin ağırlıklı kısmını limited şirketler oluşturmaktadır.

Kaynak: Altaş, Soner, “Limited Şirketin Avantajları ve Dezavantajları”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:176, 2018, s.193

Limited Şirketin Avantajları Ve Dezavantajları