Nama Yazılı Pay Senedi

Anonim Şirketler genellikle Nama yazılı pay senetlerini tercih ederler. Bunun nedeni hamiline yazılı pay senetlerini bastırmak için şirket paylarının tamamının ödenmesinin gerekmesidir. Bu da onları nama yazılı pay senedine yönlendirir.

Ayrıca Nama yazılı pay senedi sahteciliğe karşı alınabilecek en önemli önlemlerden biridir. Çünkü pay senedinin arkasında pay sahibinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi bulunur.

Pay devri sırasında da pay senedini satın alan kişinin bilgileri ve pay defterine yapılan işlem kaydı yine pay senedinin arka yüzünde bulunmalıdır. Bu kısmın bulunması kanun koyucu tarafından getirilen bir zorunluluktur.

Nama yazılı pay senedi bastırmak için yönetim kurulu kararının tescil ve ilan olunmuş olması zorunlu değildir. Şirket yetkililerinin hazırladığı yönetim kurulu kararı pay senedi bastırmak için yeterlidir.

Sermayesinin tamamını ödeyen bir Anonim Şirket, hamiline yazılı pay senedi bastırma hakkı olmasına rağmen nama yazılı pay senedi bastırmayı tercih edebilir. Azınlık hissedarların talep etmesiyle nama yazılı pay senedi bastırmak zorunda kalınabilir. Böyle bir talep gelmesi halinde yönetim kurulu hemen bu talebi gerçekleştirmek üzere pay senedi bastırarak tüm şirket ortaklarına dağıtır.

Eğer talep yok ise nama yazılı pay senetleri için bastırma zorunluluğu yoktur. Ancak maliye ve ekonomi uzmanları nama yazılı pay senetlerinin vergi ve KDV avantajları olduğunu belirtirler. Bu esasta pay senedi bastırmak adeta zorunlu hale gelmiştir.

Bir Anonim Şirket yetkilisinin bu vergi ve KDV avantajlarından yararlanabilmesi için payını 2 sene elinde bulundurması gerekir. 2 sene sonunda satılmış olan paylardan elde edilen kazanç gelir artış vergisinden muaf olur. Aynı zamanda bu durumda KDV ödemesi de olmaz.

Nama Yazılı Pay Senedi