Anonim Şirkette Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nda “hisse senedi” tabiri kullanılıyor iken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “pay senedi” yasal terim olarak kabul edilmiştir. 6762 sayılı eski Kanun hisse senedi bastırmayı zorunlu tutmamış iken, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu anonim şirkette pay senedi bastırılmasını zorunlu tutmuştur.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda pay senedi bastırma yükümlülüğü, payın türüne, yani, nama veya hamiline yazılı olmasına bağlı olarak farklı esaslara bağlanmıştır.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu Pay Senedi Bastırma

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinin ikinci fıkrasına göre, anonim şirket sermayesine karşılık gelen payların hamiline yazılı olduğu anonim şirkette, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır. Ayrıca, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması konusunda yönetim kurulunca bir karar alınmalı ve bu karar ticaret siciline tescil ettirilip ilan olunmalı, şirket bağımsız denetime tabi ise ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanmalıdır.

Üç aylık sürenin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihtir. Hamiline yazılı payların bedelleri tamamen ödenmedikçe, pay senedi bastırılamaz. Çünkü, 484. maddesinin ikinci fıkrasında “Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

Nama Yazılı Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” Hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, halka açık olmayan (kapalı) anonim şirkette azlığın (şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinin) talep etmesi halinde, nama yazılı pay senedi bastırma zorunlu hale gelir. Azlığın talebi halinde, sadece azlık için değil bütün nama yazılı pay sahipleri için pay senedi bastırılır.

Azlık, yani şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tek kişi olabileceği gibi birden fazla ortak da olabilir. Azlık, pay senedi bastırılması talebini yönetim kuruluna iletir. Nama yazılı pay senedi çıkarılması talebi yönetim kurulu tarafından karşılanmadığı takdirde, azlık pay sahipleri konuyu yargıya taşıyabilir ve mahkeme kararına istinaden pay senedinin bastırılmasını sağlayabilir.

Azlık Talebi Olmadan da Nama Yazılı Pay Senedi Bastırılabilir

Pay senedine ilişkin olarak sıkça sorulan ve merak edilen konulardan birisi, azlık istemeden de nama yazılı pay senedi çıkarılıp çıkarılmayacağıdır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinin üçüncü fıkrasının gerekçesinde “Bu hükümle nama yazılı pay senetlerinin bastırılması olanağının yolu açılmıştır. Hüküm uyarınca azlık isterse nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılacaktır. Böylece kapalı anonim şirketlerde özellikle aile şirketlerinde pay senedinin bastırılmaması ve dağıtılmaması yoluyla baskı yapılması, pay sahiplerinin bu sıfatlarını ispattan yoksun bırakılmaları, devir olanaklarının sınırlandırılması gibi hukuka aykırı yöntemlerin önüne geçilmiştir.” denilmiştir.

Yani, azlığın talebi üzerine nama yazılı pay senedi bastırmanın zorunlu hale gelmesi, kapalı anonim şirketlerde, özellikle aile şirketlerinde pay senedinin bastırılmaması ve dağıtılmaması yoluyla baskı yapılması, pay sahiplerinin bu sıfatlarını ispattan yoksun bırakılmaları, devir olanaklarının sınırlandırılması gibi hukuka aykırı yöntemlerin önüne geçilmesi amacıyla getirilmiştir. Böylece, şirketin pay senedi çıkarmaya yanaşmaması halinde, azlığa böyle bir talep hakkı tanımış ve talebin reddi halinde mahkemeye müracaata izin verilmiştir.

Dolayısıyla, azlıktan talep gelmese dahi şirket yönetim kurulu pay senedi bastırıp nama yazılı pay sahiplerine dağıtıyor ise, zorunlu değil isteğe bağlı olarak nama yazılı pay senedi bastırmayı tercih ediyor demektir ki, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bu hükmü getirmesinin asıl amacı nama yazılı payların bir şekilde senede bağlanmasıdır. Kanunun zorunlu tuttuğu hususu şirketin isteğe bağlı olarak yerine getirmesine bir engel yoktur. Ayrıca, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda azlığın talebi olmadan nama yazılı pay senedi bastırılamayacağına dair bir kısıtlama da bulunmamaktadır.

Bu nedenle, anonim şirkette azlık talepte bulunmamış olsa dahi, yönetim kurulunun, nama yazılı payların tamamı için pay senedi bastırıp sahiplerine dağıtmasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.

Anonim Şirkette Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa