Hamiline Yazılı Pay Senedi Nedir?

 

Hamil, kıymetli evrakı kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan gerçek yada tüzel kişidir. Hamiline yazılı hisse senedinin üzerinde sahibinin adı, soyadı, unvanı veya adresi bulunmaz.

7262 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi ile TTK’nın 486’ncı maddesinin ikinci fıkrasına “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” cümlesi eklenmiştir. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, bu senetler bastırılmadan ve pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK’ya bildirimi zorunlu hale getirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 484’üncü maddesinde “Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “hisse senedi” yerine “pay senedi” tabiri yasal terim olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, “hamiline yazılı hisse senedi” ile “hamiline yazılı pay senedi” aslında aynı kavramlardır.

Hamiline yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu

Anonim şirkette hamiline yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrası hükmü aynen “Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.” şeklindedir.

Dolayısıyla, payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerde, hamiline yazılı hisse senedi basımı yasal bir zorunluluktur. Bunun için azlığın ya da ortakların talepte bulunmasına gerek yoktur.

Hamiline yazılı hisse senedi ne zaman bastırılmalıdır?

TTK’nın m.486/2 hükmü, payları hamiline yazılı olan anonim şirketin yönetim kuruluna, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırma yükümü getirmiştir.

Bu nedenle, hamiline yazılı payları için, pay bedellerinin tamamen ödendiği tarihten itibaren üç ay içerisinde hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması gerekir. Üç aylık yasal sürenin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiği tarihtir.

Hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, hamiline yazılı hisse senetlerini bastırmadan önce, yönetim kurulu tarafından hamiline yazılı hisse senedi basımına dair bir karar alınması gerekir.

Bu yönetim kurulu kararının aynı zamanda ticaret siciline tescil ettirilip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmesi de gerekir. Eğer şirket bağımsız denetime tabi ise yönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senedi basımına dair kararı şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin;

 • Gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası,
 • Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi,
 • İletişim bilgileri,

Hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve karar örneğini edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı

Basımı yapılacak hamiline yazılı pay senetlerinin yasanın aradığı asgari bilgileri taşıması gerekir. TTK’ya göre hamiline yazılı hisse senetlerinde;

 • sermaye tutarını
 • kuruluş tarihini,
 • bu tarihteki sermaye tutarını,
 • çıkarılan pay senedinin tertibini,
 • bunun tescili tarihini,
 • senedin türünü ve itibarî değerini,
 • kaç payı içerdiğini
 • MKK referans numarasını

belirtmek zorunludur.

Hamiline yazılı hisse senedinin nama yazılı hisse senedine dönüştürülmesi

Türk Ticaret Kanunu, anonim şirkette payın türünün dönüştürme yoluyla değiştirilmesine izin vermektedir.

Bu kapsamda, hamiline yazılı hisse senedinin, nama yazılı hisse senedine dönüştürülmesi mümkündür.

Hamiline yazılı pay senetlerinin nama yazılı pay senetlerine dönüştürülmesi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yıpranmış veya hatalı bastırılmış hamiline yazılı pay senetleri

Eğer önceden bastırmış olduğunuz hamiline yazılı hisse senetleriniz kullanılamayacak derecede yıpranmış veya hatalı bastırılmış ise, yeni hamiline yazılı hisse senedi bastırmanız uygun olacaktır.

Yıpranmış veya hatalı basılmış hamiline yazılı hisse senetlerinize yapılacak işlemler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Hamiline yazılı pay senetlerinin merkezi kayıt kuruluşuna bildirimi

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile TTK’da yapılan değişiklik uyarınca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, bu senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) bildirilecektir. Bu bildirimin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

7262 sayılı Kanun ile TTK’ya eklenen geçici maddeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin de Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi gerekiyor. Bu başvuru ve bildirim yapılmadığı takdirde, 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi hakkında buradan ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Hamiline yazılı hisse senetleri nasıl devredilir?

Hem mülga 6762 sayılı hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca uzun yıllardır uygulanan kural gereği, hamiline yazılı hisse senetlerinin devri için, hamiline yazılı hisse senedinin zilyetliğinin geçirilmesi, yani senedin devralana teslim edilmesi yeter kabul ediliyordu.

7262 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senedinin devri için, artık sadece senedin teslimi yeterli olmayacak, hamiline yazılı hisse senedinin devrinin ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi de gerekmektedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Devirlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirimi

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senedini devralan kişi veya kişiler tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu yüküme uymayan kişilere 5.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin pay defterine kaydedilmesi

Anonim şirketler pay defteri tutmakla yükümlüdür. Pay defterine, senede bağlanmamış paylar ile nama yazılı hisse senedi sahipleri kaydedilir. Her pay sahibi defterde ayrı bir sayfada izlenir. Bu nedenle, hamiline yazılı payların, hisse senedi basılıncaya kadar pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Pay defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

 • Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,
 • Pay sahibinin iletişim bilgileri,
 • Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,
 • Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,
 • Payın nominal değeri,
 • Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,
 • Payın tertibi,
 • Payın edinme tarihi,
 • Deftere kayıt tarihi,
 • Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,

Bununla birlikte, Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ uyarınca, senede bağlanmamış hamiline yazılı paylar senede bağlanıp, senetlerin pay sahiplerine teslim edildikleri tarihten itibaren 10 gün içerisinde defterde açıklanmak suretiyle pay defterinden silinir.

Hamiline yazılı hisse senedi basım ve danışmanlık hizmetlerimiz

Hamiline yazılı hisse senedi bastırılması, Türk Ticaret Kanunu’nda, senet içerisinde yer verilmesi gereken asgarî bilgilerden taşıması gereken güvenlik önlemlerine kadar birçok husus bir takım emredici kurallara bağlanmıştır.

TTK’nın aradığı nitelikleri taşıyan bir hamiline yazılı hisse senedi basımı, senedin geçerli sayılması için olmazsa olmaz koşullardandır. Hamiline yazılı hisse senedi basım aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

AEK olarak hamiline yazılı hisse senedi basımında uyguladığımız yüksek güvenlik önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Hamiline yazılı hisse senedi hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41

Güncellenme : 12.09.2022

Yararlı Yazılar

Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Evraklar
Hisse Senedi Basımı İçin Gerekli Evraklar

Limited Şirketlerde Hisse Devri Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Limited Şirketlerde Hisse Devri Hakkında Bilmeniz Gerekenler