Hisse Senedi İle İlgili Bilgiler

Hisse Senedi

Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde hisse senetlerini ve bunların devrini aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

Hisse Senetleri

T.T.K.Madde 409 – Hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça hisse senetlerinin nama yazılı olması lazımdır.

Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamile yazılı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar hükümsüzdür. Hüsnüniyet sahiplerinin tazminat hakları mahfuzdur.

T.T.K.Madde 410 – Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça çıkarılan hisse senetlerinin nev’i değiştirilebilir. Şu kadar ki; nama yazılı senetlerin hamiline yazılı senetlere çevrilmesi için de pay bedelinin tamamen ödenmiş olması şarttır.

T.T.K.Madde 411 – Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması lazımdır. Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.

Hamiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devr olunabilir. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. (Ek:1)

Hisse Senetlerinin Devri

T.T.K.Madde 415 – Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade eder.

T.T.K.Madde 416 – Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça devr olunabilir.

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu kadar ki, devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. (İlmühaberlerin devride bu kapsamdadır).

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde de görüldüğü gibi hisse senedi bastırabilmek için bir izne veya süreye gerek yoktur. Yinede pek çok şirket hisse senedi bastırmamaktadır.

VERGİLENDİRME AÇISINDAN DURUM

Hisse senedi hususu ve bunların satışı Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. ve Geçici 56. Maddelerinde yer almaktadır.

Hisse Senedi Bastıran Anonim Şirketler Açısından

G.V.K.’nun Geçici 56.Maddesinin D bendinin l. bendi şöyle demektedir: “İvazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile diğer menkul kıymetlerin (menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar. ”

Buradan anlaşılması gereken; üç aydan fazla süre elde bulundurulan hisse senetlerinin satışından doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir.

Görüldüğü üzere hisse senedi bastıran anonim şirketlerin ortakları için kanun çok önemli bir vergi avantajı sağlamaktadır.

Aynı avantaj hisse senedi bastırılıncaya kadar geçecek süre için düzenlenen ilmühaberler içinde geçerlidir. Dolayısıyla hisse senedi matbaaya hemen bastırılmasa bile, bunun yerine geçecek olan ilmühaberler bilgisayardan derhal düzenlenerek bu hisse senedinin yerine geçmek üzere ortaklara dağıtılabilir.

G.V.K.’nun Geçici 56.maddesinde her ne kadar ilmühaberden bahsetmiyorsa da T.T.K. açısından hisse senedi ile ilmühaber arasında bu manada hiçbir fark olmadığı açıktır. Hatta Maliye Bakanlığı bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla 232. Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 6.paragrafında konu şu şekilde açıklanmıştır.

“…… geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir.

Dolayısıyla ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, ilmühaberlerin; iktisap tarihinden itibaren üç ay içerisinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacak, iktisap tarihinden üç aylık sürenin geçmesinden sonra elden çıkarılması halinde ise elde edilen kazanç, gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ayrıca, ilmühaberlerin hisse senetleri ile değiştirilmesi dolayısıyla alınan hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, ilmühaberlerin elde edildiği tarih dikkate alınacaktır. ”

Hisse Senedi İle İlgili Bilgiler

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa