ilmühaber Hakkında Faydalı Bilgiler

Ülkemiz uygulamasında pay senedi (eski adıyla “hisse senedi”) yerine ilmühaber bastırılmasına sıklıkla müracaat edilmektedir. Çünkü, 232 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde “geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir.

Dolayısıyla ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.” denilerek, ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul edilmiştir.

Danıştay 7. Dairesi’nin 14/12/1999 tarihli, E.1999/70, K.1999/4120 sayılı kararında ise “6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409’uncu maddesinde, hisse senetlerinin, hamiline veya nama yazılı olacağı; 411’inci maddesinde, nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması gerektiği, bunların devrinin nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabi olduğu; 416’ncı maddesinde ise, nama yazılı hisse senetlerinin esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabileceği, devrin, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olacağı hükümlerine yer verilmiştir. …, ilmühaberler, gerek nama, gerekse hamiline yazılı hisse senedi yerine kaim olmak üzere çıkarılmış olsunlar, hisse senetleri gibi birer kıymetli evraktırlar. Anonim şirketler açısından esas olan hisselerdir.

Hisselerin senede bağlanmaları şart olmadığı gibi, haklar, borçlar ve yükümlülükler açısından da bir değişiklik yaratmazlar. Hisse senetleri ve bunların yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberler, hisseleri belgeleyen ve bunların devrini kolaylaştıran birer belgedir. Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberler ciro edilmek ve karşı tarafa teslim edilmekle devir işlemi tamamlanmakta, pay defterine kaydedilme dışında, devrin sözleşmeye bağlanması ve benzeri gibi başkaca herhangi bir işleme gerek bulunmamaktadır.” denilerek, ilmühaberlerin hisse senetlerinin yerini tuttukları ve onlarla eş konumda oldukları belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu ile Damga Vergisi Kanunu’nda anonim şirketin pay senedi ile yapılan devirlere bazı istisnalar tanınmış, Vergi İdaresi düzenlemelerinde ve yargı kararlarında ilmühaberler pay senetlerine denk tutulup vergi istisnalarından yararlanmalarının mümkün olduğu belirtilmiş ise de, gerek pay senedi gerekse ilmühaber Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu nedenle, vergi istisnalarından yararlanabilmek için, ilmühaberin Türk Ticaret Kanunu hükümleri gözetilerek çıkarılmış olması gerekir. Aksi takdirde, ortada geçerli bir ilmühaberin varlığından bahsedilemeyeceğinden, ilgili vergi istisnalarından yararlanılması da mümkün olmaz.

Yukarıda belirtilen Genel Tebliğ’de ve Danıştay kararında, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun düzenlemeleri esas alınmıştır. Oysa, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ilmühaberleri eski Ticaret Kanunu’ndan farklı bir şekilde düzenlemiştir. Dilerseniz ilgili mevzuat ışığında kısaca izah edelim.

6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 411. maddesinde;

“Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması lazımdır. Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hükümlere tabidir.

Hamiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri hakkındaki hükümlere göre devrolunabilir. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.” hükmü yer alıyordu. Anılan maddede, nama ve hamiline yazılı hisse senetleri için ilmühaber çıkarılması açıkça hükme bağlanmıştır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ise ilmühaber ayrı bir maddede düzenlenmemiş, hamiline yazılı pay senedi çıkarma yükümünün düzenlendiği 486. maddenin ikinci fıkrasında “Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin nama yazılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin üçüncü fıkrasında ilmühaberden bahsedilmemiştir.

Bu konudaki görüşler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu ayrımın özellikle yapıldığı, anonim şirkette istenilenin pay senedi çıkarılmasından yana olduğu, ilmühabere sadece geçici bir süre için ve de sadece hamiline yazılı paylar için izin verildiği, bu nedenle 6102 sayılı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren nama yazılı paylar için çıkarılan ilmühaberlerin Gelir Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda pay (hisse) senetleri için getirilen istisnalardan faydalanamayacağı yönündedir.

Bu nedenle, ilmühaber çıkarmayı düşünen anonim şirketlere tavsiyemiz, özellikle nama yazılı paylar için pay senedi çıkarma imkanı söz konusu iken, ilmühaber bastırmaktan vazgeçmeleridir. Zira, bastırılacak ilmühaberlere de kıyas yolu ile nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

ilmühaber

ilmühaber

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa