Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri

Nama yazılı pay senetlerinin devri için öncelikle nama yazılı payların senede bağlanmış olması gerekir. Diğer bir ifade ile paylarını devredecek ortağın elinde geçerli bir nama yazılı hisse senedi olmalıdır. Geçerli bir hisse senedi, yasaya uygun şekilde, gerekli güvenlik önlemleri uygulanarak çıkarılmış ve şirket yetkilileri tarafından imzalanmış nama yazılı hisse senetleridir.

Nama yazılı hisse senedinin ne olduğu konusundaki açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.

Nama Yazılı Paylar Hakkındaki Kurallar TTK ile Belirlenmiş

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinde kurallar, Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiştir. 6102 sayılı TTK’nın 490. maddesine göre; kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Hukukî işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri İçin Gereklilikler

Nama yazılı hisse senetlerinin devri için, nama yazılı senedin arkasında tam bir cironun yapılması ve senedin devralana teslim edilmesi gerekir. Bu iki koşuldan birinin eksikliği halinde, yapılan devir işlemi geçersiz sayılır.

Ancak, nama yazılı pay senetlerinin devri bu işlemle tamamlanmış sayılmaz. TTK, şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimsenin pay sahibi olarak kabul edileceğini hükme bağlamıştır. Bu nedenle, nama yazılı pay senetlerinin devrinin anonim şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için, ayrıca pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısaca yukarıda açıklandığı gibidir. Bu açıklamalarda, nama yazılı pay senetlerinin serbestçe devrolunabileceği genel kuralı gözetilmiştir.

Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devrinde Özel Kurallar

Anonim şirket tarafından nama yazılı pay senetlerinin sınırlandırılması ve bazı kurallara bağlanması mümkündür. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, nama yazılı pay senetlerinin devri için yukarıda anlatılan süreçleri yerine getirmek de yeterli olmaz. Bunların yanı sıra, nama yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin özel kuralların da yerine getirilmesi gerekir.

Örneğin, aile şirketlerinde, şirketin nama yazılı paylarının serbestçe devrolunması tercih edilmez. Yine, çok yakın kişilerce kurulan anonim şirketlerde, yabancı ortakların şirkete girmesi ve şirket içi huzurun bozulması istenilen bir durum değildir. İşte bu nedenlerle, bu türden şirketlerde ortakların nama yazılı paylarını istedikleri zaman, istedikleri kişilere devretmeleri her zaman mümkün olmaz.

Böyle bir kısıtlamanın varlığı halinde, nama yazılı pay senedini devralan kişi, mağduriyet yaşayabilir. Çünkü, senedi devralmakla ortak olduğunu zanneder. Ama, anonim şirkete hisse senedi devri yolu ile ortak olmak öyle her zaman kolay değildir. Bu açıdan bakıldığında, aslında basitmiş gibi gözükse de, nama yazılı pay senetlerinin devri bazen oldukça karışık ve baş ağrıtıcı olabilir.

Nama yazılı pay senetlerinin devri ve pay devirlerinin sınırlandırılması hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve bu konuda profesyonel destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]