Pay Senetlerinin (Hisse Senetlerinin) Devrinde Fatura Düzenleme Zorunluluğu Hakkında

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4-g) hükmü uyarınca pay senedi (hisse senedi) teslimleri KDV’den müstesnadır. Bu nedenle, kurumların aktifinde iştirak hisseleri olarak yer alan anonim şirket payları için pay senedi çıkarılmışsa, bunlar aktife alındıktan sonra ne zaman devredilirse devredilsin –örneğin; bir gün sonra devredilse dahi- KDV’den müstesna tutulurken, pay senedinin bastırılmamış olması halinde anılan istisnadan yararlanmak için payların en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde tutulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, pay (hisse) senetlerinin teslimi şeklinde gerçekleşen işlemler katma değer vergisinden istisna olacaktır.

Bununla birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde faturanın tarifi yapılmış, müteakip maddelerinde ise faturaya ilişkin hükümler yer almıştır. Anılan Kanun’un 232’nci maddesinde de, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa;

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere istinaden, Maliye Bakanlığı’nın 27/11/2006 tarihli, B.07.1.GİB.0.29/2924-232-2824/093508 sayılı Özelgesinde, “bir şirket tarafından başka bir anonim şirketin hisselerine ilişkin hisse senetlerinin satılması Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim sayıldığından ve bunların satın alan işletme tarafından aktife kaydedilmesi gerektiğinden, bunlar için borçlanılan bedelin satışı yapan tarafından düzenlenecek bir fatura ile belgelenmesi gerektiği” belirtilmiştir.

Bu çerçevede, KDV istisnasından faydalansa dahi, ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim, limited şirketler ve kooperatifler), kurumlar vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıkları) ve ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler tarafından herhangi bir anonim şirketin pay (hisse) senetlerinin devredilmesi (satılması) halinde, pay senedini devreden tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Fatura Düzenleme Zorunluluğu

0216 573 22 41

Hisse Senedi Nasıl Bastırılır?

Ücretsiz danışma ve avantajları için hemen arayın..

3D Güvenlik İşlemleri, Adana Hisse Senedi Basan Matbaa, Adıyaman Hisse Senedi Basan Matbaa, Ataşehir’de hisse senedi basan matbaalar, Afyon Hisse Senedi Basan Matbaa, Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa, Ankara Hisse Senedi Basan Matbaa, anonim şirketlerde bir payın nominal değeri Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa, Anonim Şirketlerde Değerli Evrak Bastırılması, Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa, Balıkesir Hisse Senedi Basan Matbaa, Batman Hisse Senedi Basan Matbaa, Bursa Hisse Senedi Basan Matbaa, Değerli Evrak Matbaa, Denizli Hisse Senedi Basan Matbaa, Diyarbakır Hisse Senedi Basan Matbaa, Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa, Elazığ Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzincan Hisse Senedi Basan Matbaa, Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa, Eskişehir Hisse Senedi Basan Matbaa, Gaziantep Hisse Senedi Basan Matbaa, Hamiline Yazılı Hisse Senedi, Hisse Senedi Basan Matbaa, hisse senedi basımı, Hisse Senedi Baskısı, hisse senedi bastırılması, Hisse Senedi Bastırma, Hisse senedi Bastırma prosedürü, Hisse Senedi Örneği, İntifa Senedi, Isparta Hisse Senedi Basan Matbaa, İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa, Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa, Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa, Kıymetli Evrak, Kütahya Hisse Senedi Basan Matbaa, Manisa Hisse Senedi Basan Matbaa, Mardin Hisse Senedi Basan Matbaa, Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa, Nama Yazılı Hisse Senetleri, Pay Senedi, Pay senedi basan matbaa, Pay Senedi Basımı, pay senedi bastırılması, Prosedür, Rize Hisse Senedi Basan Matbaa, Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa, Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa, Tekirdağ Hisse Senedi Basan Matbaa, Trabzon Hisse Senedi Basan Matbaa, Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa