Hamiline Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Hamiline yazılı hisse senedi, anonim şirket tarafından çıkarılabilecek pay senedi türlerinden birisidir. Hamiline; taşıma, üzerinde bulundurma anlamına gelir. Bu yönüyle, hamiline yazılı hisse senedini, senedi taşıyan, elinde bulunduran kişinin senedin sahibi olduğu senet türü olarak tarif etmemiz mümkündür.

Hamiline yazılı hisse senedi, anonim şirketin hamiline yazılı payları için çıkarılır.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

Hamiline yazılı pay senedi basımı zorunludur. Çünkü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerin yönetim kurullarına, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırıp ortaklara dağıtma zorunluluğu getirmiştir.

Tam ödeme yasal koşul olduğundan, bedeli tamamen ödenmemiş olan hamiline yazılı paylar için hisse senedi çıkarılamaz. Bu kurala aykırı davranılıp, hamiline yazılı payların bedeli tamamen ödenmeden çıkarılan hisse senetleri geçersiz sayılır. Hamiline yazılı hisse senedi basımı için, yönetim kurulu tarafından bir karar alınması gerekir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına dair bu yönetim kurulu kararı tescil ve ilâna tabidir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur.

Nama yazılı hisse senetlerinin sahiplerini şirketin pay defterinden kolayca tespit etmek mümkünken, tanımı gereği hamiline yazılı hisse senedi sahiplerini basit bir araştırma yaparak ya da pay defterine bakarak belirlemek kolay değildir. Onun içindir ki, hamiline yazılı hisse senetleri özellikle pay sahibi olduğunu gizli tutmak isteyen kişiler için son yıllara kadar önemli bir belge olmuştur. Son yıllarda diyoruz, çünkü, ne yazık ki, hamiline yazılı hisse senedi son dönemde bu özelliğini yitirmiştir. Daha doğrusu, hamiline yazılı hisse senedi, yapılan son düzenlemelerle hamiline yazılı olmaktan çıkmıştır.

Hamiline Yazılı Paylar MKK’ya Bildirilmek Zorunda

Bu konudaki başlangıç, 1 Nisan 2021 tarihidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinin ikinci fıkrasına sonradan eklenen “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” hükmü gereği, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senetleri ile sahiplerine ilişkin birtakım bilgilerin ve yine hamiline yazılı hisse senetlerinin devirlerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. MKK bildiriminden anlaşılması gereken, istenilen bilgilerin MKK bünyesinde oluşturulan ve kısa adı HPKS olan Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne kaydedilmesidir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunmamanın yaptırımı 2023 yılı için 60.726 Türk Lirası idari para cezasıdır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrini MKK’ya bildirmemenin idari para cezası ise 15.181 Türk Lirası’dır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ ile belirlenmiştir. HPKS danışmanlığı hizmetimiz hakkında buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Ancak, hamiline yazılı hisse senedi bastırmak için, yönetim kurulu kararının tescil ve ilanının aranması, tescilden önce HPKS bildirimlerinin tamamlanmış olması önem arz etmektedir. HPKS’ye kayıt yapabilmek için dikkat edilmesi gereken en önemli konu da şirketinizin MERSİS kayıtlarının kontrol edilmesi ve sicilde kayıtlı paylarınızın türünün hamiline yazılı olarak yer almasıdır. Şirketinizin MERSİS kayıtlarında payları hamiline yazılı olarak belirtilmemişse veya pay sayısı yanlış girilmişse, bu durumda HPKS’ye kayıt yapamazsınız. Bunun için öncelikle, bağlı bulunduğunuz Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurarak MERSİS kayıtlarındaki hataları düzelttirmeniz gerekir.

Bütün bu süreç hem karmaşık, hem uzun, hem de maliyetlidir. İhmali ise risklidir. Çünkü, öngörülen cezalar çok yüksektir. Bütün bu değişimler sonucunda, hamiline yazılı hisse senedini bastırmak ve devretmek, nama yazılı hisse senedine göre daha zordur ve ağır idari para cezalarına tabidir.

Bu nedenle, eğer özel bir gerekçeniz yoksa, hamiline yazılı hisse senetlerinizi nama yazılı hisse senetlerine dönüştürebilirsiniz. Hamiline yazılı hisse senedi bastırmakta kararlıysanız, bütün bu aşamaları dikkatli bir şekilde takip edip eksiksiz yerine getirmelisiniz.

Biz AEK olarak her iki konuda da yanınızdayız. İster hamiline yazılı hisse senedi bastırmak, ister hamiline yazılı hisse senetlerinizi nama yazılı hisse senetlerine dönüştürmek isteyin, biz her iki kararınızda da yardıma hazırız. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.