Hisse Senedi Basımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması hamiline yazılı pay senetleri için zorunludur, nama yazılı pay senetleri içinse zorunlu değildir.

Anonim şirketin sermayesini oluşturan paylar, nama ve/veya hamiline yazılı olur. Şirketin payları böyle olunca, bastırılacak hisse senetlerinin türü de nama ve/veya hamiline yazılı olmak üzere ikiye ayrılır.

Anonim şirkette, hamiline yazılı payların bedelleri tamamen ödendikten sonraki üç ay içinde, yönetim kurulu hamiline yazılı pay senedi bastırıp ortaklara dağıtmak zorundadır. Bu hüküm gereği, anılan süreyi geçirmemek kaydıyla, yönetim kurulu, hamiline yazılı pay bedelleri tamamen ödendikten sonra, hamiline yazılı hisse senedi basımı için bir karar almalıdır. Hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir; eğer şirket bağımsız denetime tabiyse, bu karar ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanır.

Dolayısıyla, hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli ilk işlem ve aşama, anonim şirketin yönetim kurulu tarafından hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınmasıdır. Hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararında, basımı yapılacak hamiline yazılı hisse senetlerinin adedi, tertibi, kupür adedi, grubu, sıra numarası gibi bilgiler yer alır. Yönetim kurulu kararı alındıktan sonra, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bildirimi online olarak yapılır. MKK bildirimi ile birlikte, basımı yapılacak hamiline yazılı hisse senetleri MKK referans numaraları altında Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne kaydedilir.

MKK bildiriminden sonra, hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Ticaret sicili müdürlüğü, MKK’ya bildiriminin yapılıp yapılmadığını online olarak kontrol eder. Bu kontrol sonrasında hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir.

Gelelim nama yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, nama yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınmasını, böyle bir kararın tescil ve ilan edilmesini zorunlu tutmamıştır. Hal böyle olunca, anonim şirkette nama yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınmasının yasal bir zorunluluk olmadığını belirtmek gerekir.

Bununla birlikte, biz AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak, yasal olarak zorunluluk olmasa da nama yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınmasını ve bu kararda basımı yapılacak nama yazılı hisse senetlerinin adedi, tertibi, itibari değeri, kupür adedi gibi bazı bilgilere yer verilmesini önermekteyiz. Ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gerekmeyen nama yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararını bize göndermeniz yeterlidir.

Hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı örneklerini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:

Hisse senedi basımı ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.