İntifa Senedi Nedir?

İntifa sözcüğü, “faydalanmak”, “yararlanmak” anlamına gelmektedir.[1] İntifa senedi ise anonim şirkette bir pay ifade etmeden, dolayısıyla senet sahibine ortaklık hakları tanımadan; yalnızca malvarlıksal haklar sağlayan, menkul varlığın göstergesi niteliğinde bir kıymetli evraktır. Bu metin, Dr. Soner Altaş’ın Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler isimli eserinin yedinci bölümünde yer alan İntifa Senetleri başlıklı yazısından uyarlanmıştır.[2]

İntifa Senedi Hangi Durumda Çıkarılır?

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 502. Maddesine göre, anonim şirketler, ana sözleşmelerinde ilgili bir hüküm bulunması durumunda, alacaklılar ve şirketle ilgili olanlar lehine intifa senedi çıkarmaya karar verebilir. Aynı maddenin devamında, çıkarılacak intifa senetlerinin emre veya hamiline yazılı olabileceğinden söz edilmektedir (TTK / 502 / 2).

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 348. Maddesine göre, anonim şirketler pay senetlerini halka arz etmeden önce, daha önceden bastırdıkları kurucu intifa senetlerini herhangi bir bedel ödemeden iptal ettirmelidir. İptal etmedikleri durumda, kurucu intifa senetleri kendiliğinden geçersiz sayılacaktır (TTK / 348 / 2).

İntifa senedi için “kurucu pay senedi” veya “kurucu hisse senedi” kavramları da kullanılmaktadır ve bunlar pay senetlerinin türleri arasında gösterilmektedir. Oysa, intifa senetleri, pay senetlerinden değildir. Kurucu intifa senedi, adi intifa senedi ve katılma intifa senedi olarak üç şekilde düzenlenebilir ve basım süreçleri pay senetlerinin basım süreçlerinden oldukça farklıdır. Ayrıca, intifa senedi çıkarılması yeterli olmayıp, intifa senedinden kaynaklı hakların kullanımı için başkaca yasal gerekliliklerin de yerine getirilmesi gerekir.

İntifa Senetleri ve Pay Senetleri Arasındaki Farklar

İntifa senedi, senet sahibine “pay sahibi” şeklinde bir unvan kazandırmaz veya anonim şirkette herhangi bir payı temsil etmez. İntifa senedinin kişiye pay sahibi sıfatı kazandırmayacağı konusu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503. Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu durumda intifa hakkı bulunan kişi, pay senedinin sağladığı haklara da sahip olmamakta ancak eğer senet sahibi aynı zamanda şirkette pay sahibi ise, pay sahipliğinden doğacak haklarını elbette kullanabilir.

İntifa senedi, pay senedinin bir parçası değildir. İntifa senedi sahibinin şirkette pay sahibi olmaması, onun intifa hakkından doğacak haklarını etkilemez. Dolayısıyla intifa senedine sahip olmak ile şirket ortaklığı arasında doğrudan bir bağlantı olmak zorunda değildir.

İntifa senedi sahiplerinin, sermaye artırımı / azaltımı, tür değişikliği gibi şirket genel kurulunun almaya yetkili olduğu kararları engelleme hakları yoktur. Bununla birlikte intifa senedi sahipleri, şirketin yönetimine müdahale etme yetkisine sahip değildir.

İntifa senedi bastırmayı düşünüyorsanız, AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak uzman ekibimizle, yasal gereklilikleri yerine getirecek şekilde intifa senedinizi bastırabiliriz. İntifa senetleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[1] Soner Altaş, Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler: Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli, 9. Baskı (Ankara: Seçkin Yayınları, 2019), 509.

[2] Adı geçen eser, 509.