Pay/Hisse Senedi Bastırılmasının Vergisel Boyutuna İlişkin Danışmanlık

hisse senedi bastırılmasının vergisel boyutuna ilişkin danışmanlık

Pay senedi bastırmak, anonim şirketlere vergi yönünden önemli avantajlar sağlamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, pay sahibinin, çıplak paylarını devretmesinden dolayı elde edeceği kazançlar değer artış kazancı kapsamında vergiye tabidir ancak aynı payların senede bağlanması ve ilgili pay senetlerinin en az iki yıl süreyle edinilmiş olması durumunda, pay senetlerinin devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi olmamaktadır.

Bununla birlikte, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4-g hükmü uyarınca, pay senedi (hisse senedi) teslimleri KDV’den müstesnadır. Pay senedi basımından sağlanacak avantajlardan şirket ortaklarının yararlanabilmesi amacıyla ve söz konusu avantajlar için öngörülen yasal süreçler açısından pay senedi edinme tarihinin erken bir tarih olmasının fayda yaratacağı düşüncesiyle, şirket sermayesinin tamamını temsil eden pay senetlerinin bastırılması yararlı olacaktır.

Bir anonim şirket ortağı, sahibi olduğu payları aldığı tarihten itibaren iki yıl içinde satarsa Gelir Vergisi ve KDV yükümlüsü değildir. Merhum Prof. Dr. Şükrü Kızılot Hürriyet gazetesinde yayımlanmış bir makalesinde; hisse senedi bastırmamış olan anonim şirket ortaklarının hisse satışından elde edilen kazançlarının hem gelir artış vergisine hem de KDV‘ye tabi olduğunu da ayrıca belirtmiştir.

Hisse senedi ve bunların satışına ilişkin hususlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. ve Geçici 56. Maddelerinde yer almaktadır. G.V.K.’nin Geçici 56. Maddesinin D bendinin l. bendi şöyle demektedir: “İvazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile diğer menkul kıymetlerin (menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.” Buradan anlaşılması gereken, üç aydan fazla süre elde bulundurulan pay senetlerinin satışından doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir.

Görüldüğü üzere hisse senedi bastıran anonim şirketlerin ortakları için kanun çok önemli bir vergi avantajı sağlamaktadır. Hisse senedi bastırılmasının vergisel boyutuna ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.