HPKSHamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) Kullanıma Açıldı

Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) kullanıma açıldı ve şirketlerin hamiline yazılı hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirmesi zorunlu hale geldi.

1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’na bildirilmesi zorunlu hale geldi. Bu tarihten itibaren şirketler, hamiline yazılı pay senedi bastırmadan önce pay senedine ve senet sahibinin kimliğine ilişkin bazı bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmek ve hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’ne kaydetmek zorundadırlar.

Bu kayıt sayesinde, hamiline yazılı pay senetleri şirketle ve senedin sahibi ile ilişkilendirilerek, bir tekil numara altında sahibi adına kaydedilir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hamiline yazılı pay senedi basımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı’nın tescil ve ilanı için başvurulmadan önce, senetlerin HPKS’ne kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Yeni Kanun sonucunda Ticaret Sicil’i, Hamiline Pay Kayıt Sistemini kontrol ederek, hamiline senetlerin kaydı yapılmış ise YK Kararını tescil ve ilan edecek; ancak senetlerin kaydının yapılmadığı belirlenirse YK Kararı tescil edilmeden iade edilecektir. Tescil ve ilanı yapılmayan YK Kararı ile de Hamiline yazılı pay senedi bastırmak mümkün değildir.

Peki Hamiline yazılı hisse senedi zaten elinde olan şirketler ne yapmalı?

Hamiline pay senedi MKK bildirim zorunluluğu kanunu çıkmadan önce hamiline pay senedi bastırmış olan şirketler, ellerindeki senetleri 31 Aralık 2021 tarihine kadar Hamiline Pay Kayıt Sistemi’ne kayıt ettirmelidirler.

Bunun için öncelikle ellerindeki senetler ile birlikte şirketin yönetim kuruluna başvurmalı ve gereken kontrollerin yapılmasının ardından şirket yönetim kurulu, senetleri MKK’ya bildirerek HPKS’ne kaydettirmelidir. Kayıt yapıldıktan sonra MKK tarafından üretilen senet sahibine ait tekil numara senedin üzerine yazılarak imzalanmalı ve sahibine iletilmelidir. Bu şekilde 1 Nisan 2021 tarihinden önce hamiline yazılı hisse senedi bastıran şirket ortakları da kayıt altına alınacaktır.

MKK’ya bildirim zorunluluğu hamiline yazılı pay senetlerinin devri için de geçerlidir. Pay senetlerini devralan kişi bu bildirimi yapmakla yükümlüdür. Devralan kişi şirkete başvurarak şirket aracılığı ile de bildirimi yapabilir. Bildirimin ardından MKK, pay senetlerini devralan kişiye bir tekil numara vererek senede bağlı hale getirir.

Bu hizmetler için MKK’ya belli ücretler ödenmesi gerekmektedir. Bu ücretler ise, şirketin kayıt edilmesi için 150 TL, pay senetleri ve sahiplerini bildirim için ve hisse senedi devrinin bildirimi için ise 50 TL şeklindedir.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, kayıtlarını MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından elektronik ortamda sorgulayabilir ve bunlara ilişkin belgeyi elektronik ortamda edinebilir. Bunun için herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur.

Bütün bunlara ek olarak, geçmiş yıllarda yatırım amaçlı alınan veya miras yoluyla elde edilmiş olan hamiline hisse senetleri de HPKS’ye kaydettirilmelidir. Bu sayede o senetlerin sahibi olan kişiler, miraslarını veya ortaklıklarını ellerinde bulundurmaya devam edebilirler.

Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)’nin kullanımı ve hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.