Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Nama yazılı hisse senedi; isminden de anlaşılacağı üzere, senedin içeriğinden sahibinin kolayca anlaşılacağı bir kıymetli evraktır. Kısaca tanımlamak gerekirse, hisse senetlerinin türlerinden biri olan nama yazılı hisse senedi, belirli bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş olan ve o kişinin anonim şirkette sahip olduğu payları temsil eden senettir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 484’üncü maddesinde “Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” denilmiştir.

Anonim şirketin hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.

Ülkemizde anonim şirketlerin payları ve hisse senetleri genelde nama yazılıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda “hisse senedi” yerine “pay senedi” tabiri yasal terim olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, “nama yazılı hisse senedi” ile “nama yazılı pay senedi” aslında aynı kavramlardır.

Nama Yazılı Pay Senedi Basım Aşamaları

Nama yazılı pay senedi basımında, en önemli ve ilk aşama, bu konuda işini titiz yapan, mevzuata uyan, yıllardır bu alanda faaliyet gösteren doğru matbaayı bulmaktır. Hisse senedi üretimi için tartışmasız en önemli koşul “BİLGİ BİRİKİMİ”dir.

Nama yazılı hisse senedi basımına ilişkin olarak internet sitelerinde ve reklamlarında “hisse senedi basımı için yetkili matbaa”, “hisse senedi basımı-anlaşmalı matbaa”, “matbaamız hisse senedinde anlaşmalı matbaadır” gibi muhtelif ifadeler kullanan bazı matbaa ve firmalara rastlayabilirsiniz. Bu firmalar ve matbaalar, sanki nama yazılı hisse senedi basımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmışlar, kamu kurumlarından yetki ve izin almışlar gibi bir hava oluşturarak müşteri çekmeye çalışmaktadırlar.

Oysa, nama yazılı hisse senedi basımı için Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapmaya yahut herhangi bir merciden yetki ya da izin almaya gerek yoktur. Ayrıca, böyle bir anlaşma yapmak yahut izin almak da yasal olarak mümkün değildir.

Bu nedenle, “hisse senedi basımı için yetkili matbaa”, “hisse senedi basımı-anlaşmalı matbaa”, “matbaamız hisse senedinde anlaşmalı matbaadır” gibi ifadeler kullanan bu türden matbaa ve firmaları takdirlerinize sunuyoruz.

Yıllara dayanan bilgi birikimi ve bağlı olduğu etik ilkeler ile sektörde saygın bir konuma sahip olan AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi; sırf müşteri çekme amacıyla yapılan bu tarz basit, yanıltıcı, yanlış ve hileli yöntemleri tasvip etmemekte ve etik olmadığına inandığı bu tarz yollara tevessül etmemektedir.

Nama Yazılı Hisse Senedine Uygulanacak Güvenlik Önlemleri

Nama yazılı hisse senetlerine bazı güvenlik önlemlerinin uygulanması, bu senetlerin olmazsa olmaz geçerlilik koşullarından birisidir. Hisse senedine uygulanacak güvenlik önlemleri ile kastedilen, bu senetlerin kolayca taklit edilmesini engelleyici bazı özelliklere sahip olmasının sağlanmasıdır.

Nama yazılı pay senedi, kıymetli evraktır. Kıymetli evrak olan ve sahibi bulunan kişinin şirket ortağı olduğunu gösteren nama yazılı hisse senedinin alelade bir belge olmadığı açıktır. Bu yönüyle, nama yazılı hisse senedini, bir düğün davetiyesi gibi basmamak gerekir.

Nama yazılı hisse senedi basımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.