Hamiline Hisse Senetlerinin HPKS Bildirimi İçin Son Gün 31 Aralık

HPKS (Hamiline Pay Kayıt Sistemi) 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 6 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile açıldı. Bu tarihten itibaren şirketlerin, hamiline yazılı hisse senedi bastırmadan önce hisse senedine ve senet sahibinin kimliğine ilişkin bazı bilgileri MKK’ya (Merkezi Kayıt Kuruluşu) bildirmesi ve HPKS’ye kaydetmesi zorunlu olmuştur. 31 Aralık 2021’e kadar HPKS bildirimi yapmayan şirketler için yüksek miktarlarda cezalar uygulanacaktır.

Son dönemlerde paydaşlarımızın sıklıkla bize sordukları soruların başında “hamiline yazılı hisse senedi – MKK” ilişkisi gelmektedir. Hamiline yazılı hisse senedi ve MKK ilişkisinde asıl merak edilen hamiline yazılı hisse senetlerini MKK’ya bildirme zorunluluğudur.

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerini MKK’ya Bildirme Zorunluluğu

Bu zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren getirilmiştir. 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 486. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” hükmü ile 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse sahipleri ile sahip oldukları paylara ilişkin bilgilerin, hamiline yazılı hisse senetleri, ortaklara dağıtılmadan önce MKK’ya bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Bastırılan hamiline yazılı hisse senetleri ancak bu bildirimden sonra ortaklara dağıtılacaktır.

31 Aralık Sonrası Yüklü Cezalar Uygulanacak

Bu bildirimde bulunmadığınız takdirde, yüksek para cezaları uygulanmaktadır. 6102 sayılı TTK uyarınca hamiline yazılı hisse senedi sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce HPKS bildirimi yapmayanlara 20.000 Türk Lirası gibi yüklü miktarda bir idari para cezası uygulanacaktır.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ ile hamiline yazılı hisse senedinin MKK’ya bildirilmesine ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu yazımızda konuyu kısaca açıkladık.

Eski Tarihli Hisse Senetlerinin HPKS Bildirimi de Yapılmalı

Peki, 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senetleri de MKK’ya bildirilecek midir? Önceden basılan bu hamiline yazılı hisse senetleri MKK’ya bildirilmezse ceza var mıdır? Her iki soruya da evet cevabı verilir.

Çünkü, 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı TTK’ya eklenen Geçici 14. maddede: “Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa, pay sahibi, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.
Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562’nci maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.” denilmiştir.

Geçici bu madde uyarınca, 1 Nisan 2021 tarihinden önce bastırılan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin, yıl sonu olan 31 Aralık 2021 tarihine kadar şirkete başvurması, başvuruyu alan yönetim kurulunun da en geç beş iş günü içinde hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile paylara ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi gerekir.

Başvuru ve bildirim yapmamaları durumunda, başvuruda bulunmayan hamiline yazılı pay senedi sahibi ile bildirimde bulunmayan yönetim kurulu üyelerine 20.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, sene sonuna kadar şirkete başvurmayan hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma gibi paya bağlı ortaklık haklarını, şirkete başvuruda bulununcaya kadar kullanamazlar.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Devirleri de MKK’ya Bildirilmeli

Bu konuda MKK’ya bildirilecek diğer bir husus da hamiline yazılı hisse senedi devirleridir. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senedi devirlerinde, hamiline yazılı hisse senedini devralan kişi tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması zorunlu hale gelmiştir. Bu bildirim, devrin geçerlilik kazanabilmesi için şarttır. Yani, artık hamiline yazılı hisse senedi devri için, senedin devralana teslim edilmesi yeterli değildir. Devrin ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşuna da bildirilmesi gerekmektedir. Hamiline yazılı hisse senedini devralıp da MKK’ya bildirmeyen kişiye 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bunun yanı sıra, devralan kişi, MKK’ya bildirimde bulununcaya kadar paya bağlı olan haklarını kullanamaz.

Buraya kadar anlatılanlardan da görüleceği üzere, hamiline yazılı hisse senedi bastırmak ve devretmek, artık nama yazılı hisse senedine göre daha zordur ve MKK bildirimlerinin yapılmaması ağır idari para cezaları getirmektedir.

HPKS Kaydı Danışmanlığı

Anonim şirketinizin hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı, Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK’ya bildirimi ve Hamiline Pay Kayıt Sistemi HPKS kaydı danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında buradan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]