Hamiline pay senedi MKK bildirimi 2021 yılı itibarıyla hayatımıza girmiştir. MKK, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kısaltmasıdır. 7262 sayılı Kanun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yapılan değişikliklerle birlikte, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi zorunlu hale gelmiştir. Hamiline yazılı pay senetlerini sahiplerine dağıtmadan önce MKK bildirimi yapmamanın yaptırımı olarak da 27.240 Türk Lirası idari para cezası öngörülmüştür.

MKK Bildirimi Nasıl Yapılır?

Hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi usul ve esasları özel olarak “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ” ile düzenlenmiştir.

Bu yeni düzenlemeler neticesinde, hamiline yazılı hisse senedi basımı, eskiye ve nama yazılı pay senetlerine göre uzun ve karmaşık bir prosedüre tabi kılınmıştır. MKK bildirimi bu prosedürün en önemli ve en karmaşık aşamasını oluşturmaktadır.

Hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi, hamiline yazılı hisse senedi basımı yönetim kurulu kararı alınmasından sonra, ancak bu kararın tescil ve ilan edilmesinden önce yapılır. Yani, hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınması ile bu kararın tescil ve ilan edilmesi arasındaki aşamayı oluşturur.

MERSİS Kayıtları Kontrol Edilmeli

Hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi öncesinde, Şirketin MERSİS kayıtlarına bakılarak, “sermaye” maddesinde payların türünün “hamiline yazılı” şeklinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer MERSİS kayıtlarında şirketin payları hamiline yazılı olarak kayıtlı değilse veya hamiline yazılı payların sayıları eksik/fazla girilmişse, derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü ile irtibata geçilip öncelikle bu hatalı kayıtların düzelttirilmesi gerekir. Çünkü, hatalı kayıtlar düzeltilmeden, MKK bildirimi yapılamaz.

Kayıtlar Elektronik Ortamda HPKS’ye Yapılıyor

Hamiline yazılı pay senedi MKK bildirimi, aslında, basılacak hamiline yazılı pay senetlerine ve sahiplerine dair bilgilerin, kısa adı HPKS olan Hamiline Pay Kayıt Sistemine tamamen elektronik ortam üzerinden kaydedilmesidir. Hamiline Pay Kayıt Sisteminin internet adresi https://hpks.mkk.com.tr/ olarak belirlenmiştir.

HPKS kayıt sürecinde, Pay Sahibi Bildirim İşlemleri ve Pay Bildirim İşlemleri olmak üzere iki ayrı işlem bulunmaktadır. Bunun için, Excel uzantılı iki ayrı dosyanın önceden hazırlanmış olması ve bunların sisteme yüklenmesi gerekir.

Pay Sahibi Bildirim İşlemleri

a) Hamiline pay senedi sahibi gerçek kişiyse; adı ve soyadı ile vatandaşlığı ve vatandaşlık durumuna göre T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, Mavi Kart Numarası veya pasaport numarası,
b) Hamiline pay senedi sahibi tüzel kişiyse; unvanı, Vergi Kimlik Numarası veya kayıtlı olduğu ülkedeki sicil numarası, merkez adresi ve pay sahibinin iletişim bilgileri sisteme kaydedilir.

Pay Bildirim İşlemleri

Pay bildirim işlemleri kapsamındaysa hamiline yazılı paylara ait sıra numarası, işlem türü, kimlik tipi ve numarası, ad soyad ya da unvan, payın tertibi, grubu, itibari değeri, adedi, tutarı ve Şirket sıra numarası şeklinde kaydedilir.

Bu kayıtlarla birlikte sistemde her bir senet için ayrı bir MKK referans numarası üretilir.

Ticaret Sicilde Tescil İşlemi

HPKS kaydının tamamlanması üzerine, hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret sicili müdürlüğüne verilir. Ticaret Sicili Müdürlüğünce, hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bilgilerin MKK bildiriminin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde MKK bildiriminin yapıldığı teyit edilerek hamiline yazılı hisse senedi basımına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilir. Yok eğer MKK bildiriminin yapılmadığı anlaşılırsa, bu durumda yönetim kurulu kararı tescil edilmeksizin Şirkete iade edilir.

Yönetim kurulu kararının tescil ve ilan edilmesi ile birlikte de, yeni TTK hisse senedi basımı sürecinin son aşamasına gelinir. Bu aşamada, AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak hazırladığımız hamiline hisse senedi taslaklarını şirketin onayına sunarız ve şirket yönetiminin onaylamasını takiben hamiline yazılı pay senetlerini basıp Şirket yetkililerine teslim ederiz.

Sonuç olarak;

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı hisse senedi basımı, nama yazılı pay senedi basımına göre daha karmaşık ve uzun bir süreç oluşturmakta; bunun yanında da hem yönetim kuruluna hem de hamiline yazılı pay senedi sahiplerine sorumluluk yüklemektedir. Sadece basımda değil hamiline yazılı hisse senedi devir işlemlerinde de MKK bildiriminin zorunlu tutulması, eskiden oldukça kolay olan hamiline yazılı hisse senedi devir işlemlerini de nama yazılı pay senedi devrine göre daha zor, uzun ve karmaşık bir hale getirmiştir.

Bu sebeple, payları hamiline yazılı olan anonim şirketler, son dönemlerde, hamiline yazılı hisse senetlerini nama yazılı pay senetlerine dönüştürme yoluna gitmektedir.

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak her iki konuda da uzman desteğimiz ile yardıma hazırız. Hamiline Pay Senedi Basımı, MKK Bildirimi ve HPKS Danışmanlığı hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AEK PAY SENEDİ DANIŞMANLIK VE BASIM MERKEZİ

TEL: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41

e-posta : info@aekpaysenedi.com

İlgili Yazılar

  • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

AEK Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Merkezi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında hisse senetleri konusuyla ilgili olarak tarihi bir yolculuğa çıkıyor [...]