Pay senedi devri yapılırken fatura düzenlemenin zorunlu olup olmadığı ya da hangi şartlarda düzenlenmesi gerektiği sıklıkla sorulmaktadır. Biz de bu yazımızda bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4-g) hükmü uyarınca pay senedi sahipleri KDV’den muaftır. Bu durumda, pay senedi bastırılması, gerçek kişi ortaklar açısından Gelir Vergisi, tüzel kişi ortaklar açısından da KDV istisnasından faydalanmaya olanak sağlar. Pay senedi bastırıldığında, anonim şirketin tüzel kişi ortağı, pay senedini ne zaman devrederse devretsin KDV ödemeyecektir.

Pay senedi bastırılmamış olması, bu sebeple devir sözleşmesi ile pay devri yapılması halinde ise, tüzel kişi ortağın, KDV istisnasından yararlanabilmek için bu payları en az iki yıl devretmeyip şirket aktifleri arasında tutması gerekir; bu süreden önce devretmesi halinde ise KDV yükümlülüğü doğar.

Fatura Kimler İçin Zorunlu?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229’uncu maddesinde faturanın tarifi yapılmış, bunun devamındaki maddelerde ise faturaya ilişkin hükümler yer almıştır. Kanunun 232’nci maddesinde;

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa;

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.” hükmü bulunmaktadır.

Konuyla İlgili Maliye Bakanlığı Özelgesi

Buna ek olarak, Maliye Bakanlığı’nın 27/11/2006 tarihli, B.07.1.GİB.0.29/2924-232-2824/093508 sayılı özelgesinde, “Bir şirket tarafından başka bir anonim şirketin hisselerine ilişkin hisse senetlerinin satılması Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim sayıldığından ve bunların satın alınan işletme tarafından aktife kaydedilmesi gerektiğinden, bunlar için borçlanılan bedelin satışı yapan tarafından düzenlenecek bir fatura ile belgelenmesi gerektiği” belirtilmektedir.

Sonuç

Ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim, limited şirketler ve kooperatifler), Kurumlar Vergisi’ne tabi olan diğer tüzel kişiler (iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları) ve ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler tarafından herhangi bir anonim şirketin pay senetlerinin devredilmesi veya satılması durumunda -KDV muafiyetinden faydalansa dahi- pay senedini devreden tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

AEK Pay Senedi olarak, uzun yıllardır, alanında deneyimli, titiz çalışan ekibimizle, mevzuata uygun pay senedi basımı ve pay senedi danışmanlığı yapıyoruz. Pay senedi devir işlemleriniz ve pay senedi basımı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]