Anonim şirketlerde hisse devri denince, kavramın içerisine yeni adıyla pay senetleri olan hisse senetleri de girmektedir. Bu itibarla, anonim şirketlerde pay devri denilince, senede bağlanmamış payların devrini (çıplak payların devrini) ve senede bağlanmış payların devrini (hisse senetlerinin devrini) anlamak gerekir.

Bu yazımızda, anonim şirketlerde senede bağlanmamış payların, diğer adıyla çıplak payların devri yapılırken bilinmesi gereken hususları ele alıyoruz. Anonim şirkette senede bağlanmış olan payların, diğer ifadeyle hisse senetlerinin devrini ise Hisse Senedi Devri Yapılırken Uyulması Gerekenler” başlıklı yazımızda ele almıştık.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, bir sermaye şirketi türüdür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’ndaki yasal tanım ile, anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

AŞ’lerde Hisse Devri

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketin çıplak paylarının nasıl devredileceğine dair açık bir düzenleme yer almamaktadır. Hem mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirket paylarının devri hususu sadece senede bağlanmış paylar –nama ve hamiline yazılı hisse senetleri– yönünden kurallara bağlanmış, senede bağlanmamış olan çıplak payların devrine ilişkin herhangi bir kural yahut düzenleme öngörülmemiştir. Hal böyle olunca da, anonim şirkette çıplak payların devri, genel hükümlere göre, uygulama ve yargı kararları ışığında şekillenmiştir.

Hisse Devir Sözleşmesiyle Devir

Uygulamada, anonim şirkette çıplak payların devri genel hükümlere göre yapılmakta, payını devredecek ortak ile payları devralacak kişi arasında yazılı bir “Hisse Devir Sözleşmesi düzenlenip imzalanmakta ve sonrasında da devrin pay defterine işlenebilmesi için sözleşmenin bir nüshası şirkete bildirilmektedir.

Bu prosedür yanında, bazen, şirket esas sözleşmesinde devre ilişkin özel düzenleme bulunması halinde, yönetim kurulu pay devrini görüşüp karara bağlamakta ve devralan kişi pay defterine ancak bu karardan sonra kaydedilmektedir.

Konuya ilişkin yargı içtihatlarına baktığımızda ise, Yargıtay 11.HD’nin 9/7/2007 tarihli, E.2007/8112, K.2007/10405 sayılı kararında “anonim ortaklığın çıplak paylarının devri biçime bağlı olmayıp, alacağın temliki suretiyle de mümkündür. Ayrıca pay devri, ortaklığa karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” denilerek sözleşmenin alacağın temliki hükmünde olmasına vurgu yapıldığını görmekteyiz.

Yine, Yargıtay 11. HD’nin 8/11/2004 tarihli, E.2004/1848, K.2004/10978 sayılı kararında “anonim ortaklığın çıplak paylarının devrinin biçime bağlı olmayıp, adi yazılı sözleşmeyle de mümkün” olduğuna hükmedildiğini anlamaktayız.

Dolayısıyla, hisse senedi bastırmamış olan anonim şirketlerde, çıplak payların devrinin adi yazılı sözleşmeyle yapılması ve sözleşmenin alacağın temliki hükmünde olması yeterli olur.

Hisse Devir Sözleşmesinde Noter Onayı Gerekmiyor

Bu noktada, aklınıza hisse devir sözleşmesinin noterde düzenlenip düzenlenmeyeceği ve devre dair genel kurul kararı alınıp alınmayacağı sorusu takılabilir. Çünkü, TTK, limited şirketlerde pay devrinin ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılmasını, tarafların imzalarının noterce onanmasını ve şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayının alınmasını şart koşmaktadır. Bu hükme dayanarak, uygulamada, anonim şirket paylarının devri için, sözleşmenin noterde düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve devre genel kurulun onay vermesi gerektiği yönünde yanlış bir kanı hakimdir.

Oysa, TTK’da çıplak payların devrine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu nedenle, anonim şirketlerde çıplak paylarının devrine ilişkin olarak Hisse Devir Sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması ya da noterce tasdik edilmesi şart olmadığı gibi, devrin pay defterine kaydedilebilmesi için genel kurulun onayına da gerek yoktur. Hatta, biraz daha ileri giderek, anonim şirkette çıplak payların ve hisse senedi devirlerinin ticaret siciline tescil ettirilmesinin de gerekmediğini belirtmeliyiz. Çünkü, ne TTK’da ne de Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde anonim şirket pay ve pay senedi devirlerinin tescil ettirilmesi gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmaktadır.

Anonim şirkette çıplak payların devri prosedürü ve anonim şirketlerde hisse devri sınırlandırılmasına dair hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

AEK PAY SENEDİ DANIŞMANLIK VE BASIM MERKEZİ

TEL: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41

e-posta : info@aekpaysenedi.com

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]