“Anonim Şirkette Hamiline Yazılı Hisse Senedi Zorunlu mu” sorusu sizler tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Bu sorunun yanıtını net bir şekilde açıklayabilmek için anonim şirketler ve hisse senetleri hakkında bazı bilgiler vermemiz gerekiyor.

Öncelikle, anonim şirketin sermayesini oluşturan paylar ya hamiline ya da nama yazılı olur. Hamiline yazılı payın tercih edilmesinin altında yatan en önemli sebeplerden birisi, pay sahibinin, daha doğrusu şirket ortağının kim olduğunun kolayca tespit edilememesidir. Bu durumun kötüye kullanımının önüne geçmek için, 2021 yılında yapılan yasal değişiklikler ile anonim şirketin hamiline yazılı pay senetlerine dair kurallar baştan aşağı değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğin yıllardır uygulanan temel kuralları değiştirmiş olması nedeniyle de, anonim şirketlerin yöneticileri hamiline yazılı hisse senedi basımında doğal olarak tereddüt yaşamakta, ticaret sicili işlemlerinde zorluk çekmekte ve her şeyden önemlisi de cezalı duruma düşebilmektedir.

Hamiline Yazılı Payların Bedelleri Ne Zaman Ödenmelidir?

Hamiline anonim şirketin kuruluşunda taahhüt edilen tutar ödenir. Sonrasında ise sermaye artırımında hamiline yazılı pay ihracı söz konusu olabilir. Her iki durumda da, yani ister kuruluş isterse sermaye artırımı olsun, nakden taahhüt edilen hamiline yazılı payların itibari değerlerinin en az % 25’inin tescilden önce, kalanının da şirketin veya sermaye artırımının tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi zorunludur. Bu durumda, hamiline yazılı payların bedelleri, şirketin kuruluşunun ve sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde ödenmelidir.

Hamiline Yazılı Hisse Senetleri Ne Zaman Bastırılmalıdır?

Hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödenmesinden sonraki üç ay içerisinde de, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması gerekir. Hamiline yazılı hisse senedi basımı konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Bu üç aylık süre zarfında, yönetim kurulu, hamiline yazılı payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payları Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmek ve hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına dair bir karar alıp ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek ile yükümlüdür. Nitekim, müşterilerimizin geri dönüşlerine göre, ticaret sicili müdürlükleri 2022 yılı başından itibaren hamiline yazılı paylar yönünden hisse senedi basımını ve MKK bildirimini kontrol etmektedir.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımında MKK Bildirimi Zorunlu

Hamiline yazılı pay senedi basımı ile MKK bildiriminin yapılmaması yahut yasal süresinden sonra yapılması, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri açısından sorumluluk doğurucu niteliktedir. Sorumluluklarının doğmaması ve cezalı duruma düşmemeleri bakımından, payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerde, yönetim kurulunun yeni yasal yükümlülüklere titizlikle uyması gerekir.

Sonuç

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak anonim şirkette hamiline yazılı hisse senedi basımı ve MKK bildirimi hususunda danışmanlık hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İlgili Yazılar

  • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

AEK Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Merkezi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında hisse senetleri konusuyla ilgili olarak tarihi bir yolculuğa çıkıyor [...]