Anonim şirketlerde hisse devri yapılırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda zaman zaman karışıklıklar yaşanmaktadır. Dolayısıyla sizlerden de sıkça bu konuda sorular geliyor.

Bu yazımızda, anonim şirketlerde senede bağlanmamış payların, diğer adıyla çıplak payların devri yapılırken bilinmesi gerekenleri ele alıyoruz. Anonim şirkette senede bağlanmış olan payların, diğer ifadeyle hisse senetlerinin devrini ise “Hisse Senedi Devri Yapılırken Uyulması Gerekenler” başlıklı yazımızda ele almıştık. Anonim şirkette nama ve hamiline yazılı hisse senetlerinin devri için yapılması gerekenleri buradan okuyabilirsiniz.

Anonim Şirketin Özellikleri

Anonim şirket, bir sermaye şirketi türüdür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’ndaki yasal tanım ile, anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Anonim Şirkette Hisse Devri Nedir?

AŞ’lerde hisse devri denince, kavramın içerisine yeni adıyla pay senetleri olan hisse senetleri de girmektedir. Bu itibarla, AŞ hisse devri denilince, senede bağlanmamış payların devri (çıplak payların devri) ve senede bağlanmış payların devrini (hisse senetlerinin devri) anlamak gerekir.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketin çıplak paylarının nasıl devredileceğine dair açık bir düzenleme yer almamaktadır. Hem mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirket paylarının devri hususu sadece senede bağlanmış paylar “nama ve hamiline yazılı hisse senetleri– yönünden kurallara bağlanmış, senede bağlanmamış olan çıplak payların devrine ilişkin herhangi bir kural veya düzenleme öngörülmemiştir. Hal böyle olunca, anonim şirkette çıplak payların devri, genel hükümlere göre, uygulama ve yargı kararları ışığında şekillenmiştir.

AŞ’de Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Uygulamada, anonim şirkette çıplak payların devri genel hükümlere göre yapılmakta, payını devredecek ortak ile payları devralacak kişi arasında yazılı bir “Hisse Devir Sözleşmesi düzenlenip imzalanmakta ve sonrasında da devrin pay defterine işlenebilmesi için sözleşmenin bir nüshası şirkete bildirilmektedir.

Bu prosedür yanında, bazen, şirket esas sözleşmesinde devre ilişkin özel düzenleme bulunması halinde, yönetim kurulu pay devrini görüşüp karara bağlamakta ve devralan kişi pay defterine ancak bu karardan sonra kaydedilmektedir.

Konuya ilişkin yargı içtihatlarına baktığımızda ise, Yargıtay 11.HD’nin 9/7/2007 tarihli, E.2007/8112, K.2007/10405 sayılı kararında “anonim ortaklığın çıplak paylarının devri biçime bağlı olmayıp, alacağın temliki suretiyle de mümkündür. Ayrıca pay devri, ortaklığa karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” denilerek sözleşmenin alacağın temliki hükmünde olmasına vurgu yapıldığını görmekteyiz.

Yine, Yargıtay 11. HD’nin 8/11/2004 tarihli, E.2004/1848, K.2004/10978 sayılı kararında “anonim ortaklığın çıplak paylarının devrinin biçime bağlı olmayıp, adi yazılı sözleşmeyle de mümkün” olduğuna hükmedildiğini anlamaktayız.

Dolayısıyla, hisse senedi bastırmamış olan anonim şirketlerde, çıplak payların devrinin adi yazılı sözleşmeyle yapılması ve sözleşmenin alacağın temliki hükmünde olması yeterli olur.

Hisse Devir Sözleşmesinde Noter Onayı Gerekmiyor

Bu noktada, aklınıza hisse devir sözleşmesinin noterde düzenlenip düzenlenmeyeceği ve devre dair genel kurul kararı alınıp alınmayacağı sorusu takılabilir. Çünkü, TTK, limited şirketlerde pay devrinin ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılmasını, tarafların imzalarının noterce onanmasını ve şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayının alınmasını şart koşmaktadır. Bu hükme dayanarak, uygulamada, anonim şirket paylarının devri için, sözleşmenin noterde düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve devre genel kurulun onay vermesi gerektiği yönünde yanlış bir kanı hakimdir.

Oysa, TTK’da çıplak payların devrine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu nedenle, anonim şirketlerde çıplak paylarının devrine ilişkin olarak Hisse Devir Sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması ya da noterce tasdik edilmesi şart olmadığı gibi, devrin pay defterine kaydedilebilmesi için genel kurulun onayına da gerek yoktur. Hatta, biraz daha ileri giderek, anonim şirkette çıplak payların ve hisse senedi devirlerinin ticaret siciline tescil ettirilmesinin de gerekmediğini belirtmeliyiz. Çünkü, ne TTK’da ne de Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde anonim şirket pay ve pay senedi devirlerinin tescil ettirilmesi gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmaktadır.

Anonim şirkette hisse devri ve anonim şirkette pay devrinin sınırlandırılmasına dair hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]