Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımı ve Devrinde Yeni Yükümlülükler Getiriliyor

16 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” sunulmuştur. Teklifin yakın zamanda yasalaşması beklenilmektedir. Teklifte anonim şirket ortaklarını yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yer alıyor. Teklif yasalaştığında, hamiline yazılı pay senetlerinin basımı ve devrinde yeni yükümlülükler söz konusu olacak, Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunmak zorunlu hale gelecektir. Bu değişiklikler aşağıda detaylıca açıklanmaktadır.

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Basımında Yapılan Değişiklik

Hamiline yazılı payların bastırılmasındaki genel kuralda bir değişikliğe gidilmiyor. Yani, yönetim kurulu, hamiline yazılı pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hamiline yazılı pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmakla yükümlü olmaya devam ediyor. Ayrıca, yönetim kurulu hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararını tescil ve ilan ettirecek. Bu iki kuralda bir değişiklik yapılmıyor.

Ancak, bundan sonra, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilecek. Yani, yönetim kurulu, pay senedini bastırdıktan sonra Merkezi Kayıt Kuruluşuna bu senetlerin sahiplerini ve sahip oldukları paya ilişkin bilgileri bildirecek, bu bildirimden sonra da hamiline yazılı pay senetlerini ortaklara dağıtacak.

Anılan bildirim yükümüne uymayanlara idari para cezası verilmesi de öngörülüyor. Buna göre, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyenlere 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Hamiline Yazılı Pay Senedinin Devrinde Yapılan Değişiklik

Türk Ticaret Kanunu’nun yıllardır değişmeyen kuralında; hamiline yazılı pay senetlerinin devri için, hamiline yazılı pay senedinin zilyetliğinin geçirilmesi, yani senedin devralana teslim edilmesi yeterliydi.

Bundan böyle, hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, devrin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için, pay senedini devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması gerekecek.

Böylece, hamiline yazılı pay senedinin devri için, artık sadece senedin teslimi yeterli olmayacak, devrin ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi de gerekecektir.

Bildirimde bulunulmaması yaptırıma da tabi tutuluyor. Devralan bildirimde bulunmaz ise, hamiline yazılı pay senedini devralan kişi, paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaktır. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde ise Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır.

Bu yükümlülüklere uyulmaması hali için de idari para cezası da öngörülüyor. Buna göre, hamiline yazılı payı devralıp da Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyenlere 5.000 TL idari para cezası uygulanacak.

Mevcut Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerine Getirilen Yükümlülük

Teklif, halihazırda hamiline yazılı pay senedi sahiplerini ilgilendiren bir düzenlemede yer alıyor.  Türk Ticaret Kanununa eklenecek geçici bu maddeye göre, elinde hamiline yazılı pay senedi bulunan kişilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar şirkete başvuruda bulunması, şirket yönetim kurulunun da hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile paylara ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi gerekiyor. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, pay senedi sahibi ile yönetim kurulu üyelerine 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Hamiline Yazılı Pay ve Pay Senedi Sahiplerini Bekleyen Sonuçlar

Teklifle getirilen ve yakın zamanda yasalaşacak olan bu düzenlemelere baktığımızda, hamiline yazılı pay senedi sahibi olmanın artık ağır bir yüküm getirdiğini görmekteyiz. Yani, artık hamiline yazılı pay senedi sahibi olmanın ayrıcalığı ve özelliği ortadan kalkıyor. Hamiline yazılı pay senetlerinde, senedin sahibini belirlemek zordu, senedin devri çok kolaydı, rahatlıkla elden ele dolaşıyordu ve birçok kişi de zaten bu amaçla hamiline yazılı pay senedi sahibi olmak istiyordu.

Oysa artık, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılacak. Bunun anlamı şudur: Hamiline yazılı pay senedinin sahibini normal vatandaş bilemese de, artık Devlet kuruluşları bilecek ve yapılan devirleri de an be an takip edecek. Diğer bir deyişle, gizlilik perdesi aralanıyor.

AEK Olarak Bu Değişikliğe Uyumda Size Yardımcı Olabiliriz.

Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin, yukarıda belirtilen hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı ve devrinde yeni yükümlülüklerden etkilenmemesi mümkün değil. Bu durumda hamiline yazılı pay senedi sahipleri iki yoldan birisini seçmek zorunda kalacaklar.

A- Hamiline yazılı pay senetlerini ellerinde tutup yasal yükümlere harfiyen uyacaklar veya

B- Hamiline yazılı pay senetlerini nama yazılı pay senetlerine dönüştürecekler.

Bu değişikliklere uyumda AEK Pay senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi Tic. Ltd. Şti. olarak yine her zaman olduğu gibi yanınızdayız. Müşterilerimizin yasal yükümlülükleri ihmal edip 20.000 TL idari para cezası ile yaptırıma uğramasını istemeyiz.

Amacımız, her zaman olduğu gibi, müşterilerimize yasaya uygun en iyi hizmeti sunmaktır.

Bu kapsamda;

Hisse senedi Basımı ve Danışmanlığı hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İletişim bilgileri: 02165732240 e-posta: info@aekpaysenedi.com

İlgili Yazılar

  • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

AEK Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Merkezi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında hisse senetleri konusuyla ilgili olarak tarihi bir yolculuğa çıkıyor [...]