Limited şirketlerde hisse devri, bazı kurallara tabidir. Bu kurallar Türk Ticaret Kanunu ile getirilmiştir. Limited şirket hisse devrinden anlaşılması gereken, ortağın, sahip olduğu esas sermaye paylarının tamamını veya bir kısmını, ya diğer ortaklara ya da şirket dışından üçüncü kişilere devretmesidir.

Noter Huzurunda Hisse Devir Sözleşmesi İmzalanmalı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirkette esas sermaye paylarının devrinin yazılı şekilde yapılmasını ve tarafların imzalarının noterce onanmasını şart koşmaktadır. Bu nedenle, limited şirket pay devri için yerine getirilmesi gereken ilk şart, payını devretmek isteyen ortak ile devralacak kişinin noter huzurunda Hisse Devir Sözleşmesi imzalamalarıdır. Hisse devrine ilişkin sözleşmede; varsa, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu hususun; önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının ve sözleşme cezasına ilişkin koşulların belirtilmesi de gerekmektedir.

İkinci Şart Genel Kurul Onayı

Limited şirket pay devrinin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için aranan diğer şart genel kurulun devre onay vermesidir. Onaydan kasıt, genel kurulun pay devrini uygun bulduğuna dair yazılı bir karar almasıdır. Çünkü, TTK’da (595’inci maddenin ikinci fıkrasında) “Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.” denilmektedir. Bu nedenle, noter huzurunda hisse devir sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşmenin taraflarının şirkete müracaat ederek genel kurulun devri onaylamasını talep etmeleri uygun olur. Eğer şirket sözleşmesinde daha ağır bir yeter sayı aranmamış ise, limited şirket pay devri toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile onaylanabilir.

Ancak, genel kurulun onayına ilişkin bu düzenleme yasada emredici bir şekilde düzenlenmemiştir. Aksine, limited şirket sözleşmesine konulacak bir hükümle genel kurulun onayının hafifletilmesine, belirli bazı hallere özgülenmesine ve hatta tamamen kaldırılmasına izin verilmiştir. Fakat, ülkemizdeki limited şirketlerin neredeyse tamamında böyle bir hükmün yer almadığını düşünmekteyiz. Bu bağlamda, şirket sözleşmesinde aksine hüküm olmayan limited şirkette, pay devrinin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için genel kurulca onay kararı alınması gerekir.

TTK, limited şirket genel kurulunun, başvurudan itibaren üç ay içinde, pay devrini reddetmemesi durumunda pay devrine onay verilmiş sayılacağını hükme bağlamıştır. Böylece, şirket müdürleri genel kurulu toplantıya çağırmaktan kaçınsa dahi, şirkete başvuru tarihinden itibaren genel kurulun üç ay içerisinde toplanıp onay veya red kararı vermemesi halinde, esas sermaye payının devri genel kurul tarafından onaylanmış sayılır.

30 Gün İçinde Ticaret Sicili Müdürlüğüne Başvurulmalı

Genel kurulca limited şirket pay devri onayladıktan sonra, müdür/müdürler kurulu pay devrini şirketin pay defterine kaydeder. Son olarak da, limited şirket pay devrinin tescili için, şirket müdürleri tarafından otuz gün içinde ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur. Pay devirlerinin tesciline ilişkin başvuruda şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren genel kurul kararının noter onaylı örneği; esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi ve pay devrinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği ticaret sicili müdürlüğüne verilir.

Limited Şirketler Nama Yazılı Pay Senedi Çıkarabilir

Yeri gelmişken, limited şirket pay devrinin, hisse senetleri ile yapılıp yapılamayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Ona da kısaca değinelim. TTK, bir yenilik olarak, limited şirkette hisse senetlerinin ispat aracı şeklinde düzenlenebileceği gibi nama yazılı olarak çıkarılmasına da imkan tanımıştır.  Fakat, TTK, limited şirket tarafından nama yazılı hisse senedi çıkarılmasına izin verdiği halde, bu senede devir ve dolaşım kolaylığı imkanı tanınmamıştır. Böyle olunca, limited şirket tarafından ispat aracı şeklinde veya nama yazılı hisse senedi çıkarılmış olsa dahi, limited şirket pay devri ancak imzaları noter huzurunda atılmış bir devir sözleşmesi ile gerçekleştirilebilir.

Bununla birlikte, limited şirket hisse devri konusuna ilişkin yukarıda izah edilen bazı aşamaların ortadan kaldırılması, böylece limited şirkette pay devrinin basitleştirilmesi mümkündür.

Limited şirket hisse devri için formaliteleri asgariye indirme ve ortakların serbestçe paylarını devretmelerine izin verme yolları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve bu konuda profesyonel danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

TEL: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41

e-posta : info@aekpaysenedi.com

İlgili Yazılar