Anonim Şirketlerde Hisse Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler

Anonim şirketlerde hisse senedi basımı sonrasında yapılması gerekenler, hisse senedinin türüne göre değişir. Anonim şirketin payları hamiline ya da nama yazılıdır. Bu paylara bağlı olarak da, anonim şirket tarafından bastırılacak hisse senetleri nama yazılı pay senedi veya hamiline yazılı hisse senedi olur.

Bazı şirketlerde, her iki tür pay da bulunur. Dolayısıyla, bu tür anonim şirketlerde hisse senedi basımı hem hamiline yazılı hisse senedi hem de nama yazılı hisse senedini kapsar.

Peki, Hisse Senedi Basımı Nasıl Yapılır?

Hisse senedi basımı yaptırılacağı zaman genellikle hisse senedi basımı yapan matbaalar aranmaya başlansa da anonim şirket hisse senedi basımı, sadece matbaa aşaması olan bir süreç değildir. Anonim şirketlerde hisse senedi basımı için mevzuatı da çok iyi bilmeniz ve takip etmeniz gerekir.

Hisse senedi basımının nasıl yapıldığıyla ilgili açıklamamızı buradan okuyabilirsiniz.

Anonim şirketlerde hisse senedi basımında senedin geçerliliği için yapılacak işlemlerden bazıları, her iki senet türü için de ortaktır; bazılarıysa senet türüne göre farklı hükümlere tabidir. Bu nedenle, anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi basımı ve anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senedi basımı sonrasında pay senedinin geçerli olması için gerekli işlemleri, aşağıda iki başlık altında açıklayalım.

1) Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler

Anonim şirketlerde hisse senedi basımı yapılırken yasal gereklere uyulmalıdır. Bunların başında bastırılan pay senetlerinin şirket yetkilileri tarafından imzalanması gelmektedir. Bu nedenle, ilk iş olarak, bastırılan nama yazılı pay senetleri, şirket adına imza etmeye yetkili olanlar tarafından imzalanmalıdır. Bu koşulun sağlanmaması halinde, senet geçerlilik kazanmaz.

Nama yazılı pay senedinin şirket yetkilileri tarafından imzalanmasından sonra, bu senetler anonim şirketin pay defterine kaydedilir.

Pay defterine kaydedildikten sonra, bastırılan nama yazılı pay senetleri sahiplerine dağıtılır. Anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi basımı talebi azlıktan gelse bile, tüm nama yazılı paylar için senet bastırılır. Yoksa, nama yazılı pay senetleri sadece talepte bulunan azlık için bastırılıp sadece onlara dağıtılmaz.

Son olarak, varsa daha önceden bastırılmış olan nama yazılı pay senetlerinin ortaklardan teslim alınması gerekir. Eğer anonim şirket nama yazılı pay senetlerini ilk defa bastırmıyorsa, Şirket tarafından önceden bastırılıp ortaklara dağıtılan nama yazılı hisse senetleri bulunuyor demektir. Bu halde, yeni tertip nama yazılı hisse senetlerini teslim ederken, eski nama yazılı hisse senetleri ortaklardan geri alınmalıdır.

2) Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senedinin Geçerli Olması İçin Gerekli İşlemler

Burada da, ilk iş olarak, bastırılan hamiline yazılı pay senetleri, şirket yetkilileri tarafından imzalanmalıdır. Aksi takdirde, hamiline yazılı hisse senetleri geçerli olmaz.

Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirilmesi Gerekiyor

Ancak, nama yazılı hisse senetlerinden farklı olarak, hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirimi ve Hamiline Pay Kayıt Sistemi olarak adlandırılan HPKS’ye kaydı gerekmektedir. Hamiline yazılı pay senedi basımı için zaten AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi’ni tercih eden müşterilerimiz tarafından, MKK bildirimi yapılıp referans numarası alınmakta ve AEK tarafından basılan hamiline yazılı hisse senetlerinin üzerine işlenmektedir. Bu nedenle, hamiline yazılı pay senedi basımı sürecinde MKK bildirimini tamamlayan anonim şirketlerin, hamiline yazılı pay senetlerini ortaklara dağıtmadan önce MKK’ya yeniden bildirimde bulunmalarına gerek yoktur.

Ancak, eğer hamiline yazılı hisse senetlerinizi AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi haricinde bir matbaaya bastırmışsanız ve MKK bildirimi unutulmuş ya da yaptırılmamış ise, bu durumda hamiline yazılı pay senetlerini ortaklara dağıtmadan önce MKK bildirimini yapmanız gerekir. Aksi takdirde cezalı duruma düşersiniz. Zira TTK, MKK bildirimini yapmayanlara yirmi bin Türk lirası idari para cezası uygulanmasını öngörmüştür.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı sonrasında, bu senetlerinin sahiplerine teslim edilmesi sürecine geçilir. Bastırılan hamiline yazılı pay senetleri, sahiplerine dağıtılır.

Bununla birlikte, anonim şirket tarafından önceden hamiline hisse senedi bastırılıp ortaklara dağıtılmış olabilir. Bu durumda, yeni bastırılan hamiline yazılı hisse senetlerini dağıtmadan önce ortaklardan eski hamiline yazılı hisse senetlerini şirkete iade etmeleri istenir. Yine, şirket tarafından hamiline yazılı hisse senedi bastırıncaya kadar geçerli olmak üzere ilmühaber de bastırılmış olabilir. Bu durumda, önceden bastırılan ilmühaberler ortaklardan iade alınır ve bastırılan hamiline yazılı hisse senetleri teslim edilir.

Sonuç olarak;

Anonim Şirketlerde pay senedinin basımı sonrasında yapılacak işlemler senedin geçerliliğini dahi etkileyecek niteliktedir. Bununla birlikte, anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi ile hamiline hisse senedi basımı sonrasında, senedin geçerliliğini etkileyebilecek başkaca özel durumlar ortaya çıkabilir ve düzenlenmesi gereken bazı belgelere ihtiyaç duyulabilir. Şirkete özgü olarak ortaya çıkabilecek bu türden ihtiyaçlarınızda Anonim Şirketlerde hisse senedi basımı sonrasında yapılması gerekenler de dahil olmak üzere hisse senedi basımı ve danışmanlığı ile ilgili her konuda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]