Anonim şirkette eğer hamiline yazılı paylar varsa, bu payların bedellerinin tamamen ödenmesinden itibaren üç ay içerisinde, hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması yasal bir zorunluluktur. Hamiline yazılı payların şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımında taahhüt edilmiş olması bu zorunluluğu etkilemez.

Dolayısıyla, ister kuruluşta isterse sermaye artırımında olsun, yönetim kurulu, hamiline yazılı pay senedi bastırıp sahiplerine dağıtmakla yükümlüdür. Anılan yükümün ihmali yahut kasten yerine getirilmemesi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu doğurur.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Yazıcıda Basılmaz

Hamiline yazılı hisse senedi basımı öyle eski zamanlardaki gibi şirket yazıcısından çıkarılarak veya herhangi bir kurala uymadan alelade bir matbaaya yaptırılarak yerine getirilemez. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bu konuda çok sıkı kurallar getirmiş ve uymayanlara da ceza verilmesini öngörmüştür.

Anonim şirketin yönetim kurulunun, hamiline yazılı pay senedi bastırmadan önce, hamiline yazılı payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payları Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi gerekir.

Ayrıca, yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına dair bir karar alıp ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi gerekir. Hamiline yazılı pay senedinin basımı, ancak bu yasal prosedür yerine getirildikten sonra gerçekleştirilebilir.

Hamiline yazılı hisse senedi basımında HPKS kaydı ve işlemleri hakkındaki yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

MKK Bildirimi Yapılmazsa 96.226 TL Ceza Var

Kısa adı MKK olan Merkezi Kayıt Kuruluşu bildirimi, Hamiline Pay Kayıt Sistemi adlı HPKS’ye elektronik ortam üzerinden yapılan kayıtla sağlanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesinin on üçüncü fıkrası, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmeyen anonim şirket yönetim kurulu üyelerine 20.000 Türk Lirası idari para cezası verilmesini emretmektedir. Ve bu ceza, her yıl VUK uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Anılan idari para cezasının 2024 yılı için artırımlı tutarı 96.226 Türk Lirasıdır.

Hamiline Pay Senetleri Devredilirken de MKK’ya Tabi

Hamiline yazılı pay senetlerinin devredilmesi de MKK bildirimine tabidir. Pay devri, ancak MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. MKK bildirimin yapılmaması halinde, pay senetlerini devralan kişi ortaklık haklarını kullanamaz. Yasa gereği hamiline yazılı pay senetlerinin devrine dair MKK bildirimi, hamiline yazılı pay senetlerini devralan kişi tarafından yapılır.

Pay devri bildiriminin yapılmaması halinde ise, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca, hamiline yazılı pay senetlerini devralan kişiye 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ve bu ceza, her yıl VUK uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 2024 yılı için Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrini MKK’ya bildirmemenin cezası ise 24.055 Türk Lirası idari para cezasıdır.

Görüldüğü gibi, hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmemesi, hem anonim şirketin yönetim kurulu üyelerini hem de yeni ortaklarını cezalı duruma düşürmektedir. Ağır idarî para cezalarına muhatap olmamaları bakımından, payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerde, yönetim kurulunun ve hamiline yazılı payları devralıp şirket ortak olarak giren kişilerin MKK bildirimlerini süresinde yapmaları gerekir.

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak hamiline yazılı pay senetlerinin ve devirlerinin MKK bildirimi hususunda danışmanlık hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]