Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senedi Zorunluluğu

Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senedi zorunluluğu olup – olmadığı bize en çok sorulan sorulardan biridir. Sizler için bu konuyu derinlemesine inceleyeceğiz:

Neden Hamiline Yazılı Pay Senedi Tercih Ediliyor?

Anonim şirketin sermayesini oluşturan paylar ya hamiline ya da nama yazılı olur. Hamiline yazılı payın tercih edilmesinin altında yatan en önemli sebeplerden birisi, pay sahibinin, daha doğrusu şirket ortağının kim olduğunun kolayca tespit edilememesidir.

Bu durumun kötüye kullanımının önüne geçmek için, 2021 yılında yapılan yasal değişiklikler ile anonim şirketin hamiline yazılı pay senetlerine dair kurallar baştan aşağı değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğin yıllardır uygulanan temel kuralları değiştirmiş olması nedeniyle de anonim şirketlerin yöneticileri hamiline yazılı hisse senedi basımında doğal olarak tereddüt yaşamakta, ticaret sicili işlemlerinde zorluk çekmekte ve her şeyden önemlisi de cezalı duruma düşebilmektedir.

24 Ay İçinde Pay Bedellerinin Ödenmesi Gerekir

Anonim şirkette hamiline yazılı pay, ilk olarak, şirketin kuruluşunda taahhüt edilip ödenir. Sonrasında ise sermaye artımında hamiline yazılı pay ihracı söz konusu olabilir. Her iki durumda da, yani ister kuruluş isterse sermaye artırımı olsun, nakden taahhüt edilen hamiline yazılı payların itibari değerlerinin en az %25’inin tescilden önce, kalanının da şirketin veya sermaye artırımı tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenmesi gerekir. Bu durumda, hamiline yazılı payların bedelleri, şirketin kuruluşunun ve sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde ödenmelidir.

Takip Eden 3 Ay İçerisinde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması Gerekir

Hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödenmesinden sonraki üç ay içerisinde de, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması gerekir. Bu üç aylık süre zarfında, yönetim kurulu, hamiline yazılı payların sahipleri olan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların sahip oldukları hamiline yazılı payları Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmek ve hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına dair bir karar alıp ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek ile yükümlüdür. Nitekim, müşterilerimizin geri bildiriminden , ticaret sicili müdürlüklerinin 2022 yılı başından itibaren hamiline yazılı paylar yönünden senet basımına ve MKK bildirimine son derece dikkat ettiklerini duymaktayız.

MKK Bildiriminin Yapılmaması Sorumluluk Doğurur

Hamiline yazılı pay senedi basımı ile MKK bildiriminin yapılmaması yahut yasal süresinden sonra yapılması, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri açısından sorumluluk doğurucu niteliktedir. Sorumluluklarının doğmaması ve cezalı duruma düşmemeleri bakımından, payları hamiline yazılı olan anonim şirketlerde, yönetim kurulunun yeni yasal yükümlülüklere titizlikle uyması gerekir.

HPKS sistemi ve MKK kaydının yapılmasıyla ilgili açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

AEK Pay Senedi Danışmanlık ve Basım Merkezi olarak hamiline yazılı pay senedi basımı ve MKK bildirimi hususunda danışmanlık hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AEK PAY SENEDİ VE DANIŞMANLIK

Tel: +90 216 573 22 40 – +90 216 573 22 41            E-posta: info@aekpaysenedi.com

Güncellenme : 28.02.2023

İlgili Yazılar

  • Altın Hisse Nedir

Altın Hisse Nedir: Avantajları ve Örnekleri

Altın hisse, bir şirketin karar alma mekanizmasında kritik rol oynayan ve genellikle devlete veya özel yatırımcılara ayrıcalıklı yetkiler sağlayan özel [...]