Hamiline Yazılı Hisse Senedi

“Hamiline yazılı hisse senedi nedir” sorusu zaman zaman şirket ortakları, muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından sorulmaktadır. Hamiline yazılı hisse senedi, hisse (pay) senetlerinin bir türüdür. Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.

Hamiline yazılı pay senedi tanımı, TTK’nın 658. maddesinde “Senedin metninden veya şeklinden hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamiline yazılı senet sayılır” şeklindedir. Paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline pay senedi çıkarılamaz. Bunun yerine, yönetim kurulu, hamiline yazılı hisse senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarabilir. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.

Hamiline yazılı hisse senetlerini bastırmadan önce, yönetim kurulu “hamiline yazılı payların bedellerinin tamamen ödendiğine ve bu nedenle hamiline yazılı hisse senedi çıkarılacağına” dair bir karar almalı ve bu kararı ticaret siciline tescil ettirip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmeli; ayrıca, eğer şirket bağımsız denetime tabi ise bu kararı şirketin internet sitesinde de yayımlamalıdır.

TTK’ya göre hamiline yazılı hisse senetlerinde;

  • Şirketin ticaret unvanının,
  • Şirketin sermaye tutarının,
  • Şirketin kuruluş tarihinin,
  • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,
  • Çıkarılan pay senedinin tertibinin,
  • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,
  • Senedin türünün ve itibarî değerinin,
  • Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi gerekir (TTK, m. 487 / f. 1).

Ayrıca hamiline pay senedinin geçerlilik kazanabilmesi için, senedin şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır (TTK, m. 487 / f. 1). Kanun, “imza atmaya yetkili olan en az iki kişi” dediğinden, bastırılacak pay senedinin şirket adına imza atmaya yetkili olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanması da mümkündür.

Hamiline yazılı hisse senedi basım aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Sonucunda Ne Değişti?

Yeni Kanun neticesinde hamiline yazılı hisse senedi bastırmak için gereken kurallar değişmedi. Yani, hamiline yazılı hisse senedi bastırmak isteyen şirket yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmakla yükümlüdür. Aynı zamanda yönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilmelidir.

MKK Bildirimi Zorunlu

Bu iki kural, Kanun neticesinde değişmedi. Ancak, bundan böyle, 7262 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi ile TTK’nın 486’ncı maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” cümlesi uyarınca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, bu senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmelidir. Bu köklü değişiklik, hamiline yazılı hisse senedi sahiplerini önemli ölçüde etkilemektedir. Kanuna ilişkin elinizde bulunan hamiline yazılı hisse senedinize yapılması gereken değişiklik konusunda danışmanlık hizmetimiz ile yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

 

İlgili Yazılar

  • Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hisse Senetleri

AEK Pay Senedi Basımı ve Danışmanlık Merkezi olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında hisse senetleri konusuyla ilgili olarak tarihi bir yolculuğa çıkıyor [...]